Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης και διαχείρισης οικομουσείου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου FISH & C.H.I.P.S.
Social Media
Δημοσίευση: 22-02-2019 16:31 | Προβολές: 1141
Έναρξη: 22-02-2019 |Λήξη: 12-03-2019
[Έληξε]
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.27 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 275.58 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 96.3 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 2414/22.02.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά Τμήμα, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης και διαχείρισης Οικομουσείου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Fisheries and Cultural heritage, identity and participated societies» με ακρωνύμιο «FISH & C.H.I.P.S» όπως αναλύονται σε:

Τμήμα Α: Δράσεις κοινωνικής εμπλοκής και ενημέρωσης για την λειτουργία του Οικομουσείου

Τμήμα Β: Δράσεις Σχεδιασμού και οργάνωσης λειτουργικών στοιχείων του Οικομουσείου

Τμήμα Γ: Δράσεις ανάπτυξης ολοκληρωμένης διασυνοριακής αναπτυξιακής στρατηγικής για την αλιεία

συνολικού προϋπολογισμού 22.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 5.400,00€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 27.900,00€, όπως αναλύεται σε:

Τμήμα Α: 6.370,97€ (χωρίς ΦΠΑ) 7.900,00€ (με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα Β: 8.064,52€ (χωρίς ΦΠΑ) 10.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα Γ: 8.064,52€ (χωρίς ΦΠΑ) 10.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)

Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Fisheries and Cultural heritage, identity and participated societies» με ακρωνύμιο «FISH & C.H.I.P.S», κωδικό ΟΠΣ 5003472 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ Ι.Π.: 80352) και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Σμπόνια, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Integrated Environmental Management» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των δύο κρατών μελών (Ιταλίας και Ελλάδας).

 

Κωδικοί CPV των υπό προμήθεια υπηρεσιών

Τμήμα Α:

79315000-5 Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών

79314000-8 Μελέτη σκοπιμότητας

Τμήμα Β:

79933000-3 Υπηρεσίες υποστήριξης στον τομέα του σχεδιασμού

79315000-5 Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών

Τμήμα Γ:

79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων

73200000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Αποζημίωση τρίτων (Υπεργολάβων) με ΤΠΥ που δεν εντάσσονται στο προσωπικό του έργου» με κωδικό ΕΓΛΣ 61-90 του Έργου «FISH & C.H.I.P.S».

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις υλοποίησης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος «Fisheries and Cultural heritage, identity and participated societies» με ακρωνύμιο «FISH & C.H.I.P.S», κ. Κωνσταντίνο Σμπόνια, αναπληρωτή καθηγητή Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος φέρει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου για την επάρκεια των υπηρεσιών που παρέχονται, και θα ενεργεί υπό την εποπτεία της Αναθέτουσας Αρχής.

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε :

α) για ένα συγκεκριμένο τμήμα υπηρεσιών

β) για δύο (2) τμήματα υπηρεσιών

γ) για το σύνολο των τριών (3) τμημάτων υπηρεσιών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο των υπηρεσιών του τμήματος.

Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο στο τμήμα ή τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

 

Στο διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα.

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της προμήθειας

Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 12/03/2019 και ώρα 14.00

Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού: Τετάρτη, 13/03/2019 και ώρα 12.00

Τόπος Διενέργειας: Γραφείο αναπληρωτή καθηγητή Κωνσταντίνου Σμπόνια, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, 1ος όροφος, Ι. Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα

Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται ανά τμήμα και υπηρεσία στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια υπηρεσιών: Ο τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια υπηρεσιών ορίζεται ανά τμήμα και υπηρεσία στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr). Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου (http://rc.ionio.gr) και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου στο τηλέφωνο 2661087606 (e-mail: rc@ionio.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://rc.ionio.gr

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου αναπληρωτή καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Σμπόνια στο τηλέφωνο 2661087328 (e-mail: sbonias@ionio.gr)

Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 06.03.2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

ΜΕΡΟΣ Ι: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΠίνακας Παραδοτέων Υπηρεσιών – Πίνακες Συμμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Σχέδιο Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

 

O Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας