ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΑΕΚ

Στην παρούσα ιστοσελίδα επιχειρείται να αποτυπωθούν απολογιστικά τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΠΕΠΘ Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) , που υλοποιήθηκαν από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατά την χρονική περίοδο 2000 – 2008.

Μέσα από την προσπάθεια αυτή φιλοδοξούμε να καταγράψουμε συνοπτικά βασικά οικονομικά και στατιστικά στοιχεία, καθώς, επίσης, και να περιγράψουμε το φυσικό αντικείμενο των υλοποιηθέντων δράσεων, στο πλαίσιο ενημέρωσης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και κάθε άλλου εμπλεκομένου ή ενδιαφερόμενου για την πορεία της εξωτερικής χρηματοδότησης της έρευνας στο Πανεπιστήμιό μας, που γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου σας προσκαλούν στις 6 Μαϊου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. σε ημερίδα παρουσίασης των έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στην Αίθουσα Τελετών της Ιονίου Ακαδημίας. Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης.