Θεσμικό Πλαίσιο

 


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Πανεπιστημίων καθορίστηκε από την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826, τ. Β’) όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α’) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α’) και το άρθρο 377 παρ. 1, περ.81 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α'). 

Σήμερα, η λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. διέπεται από τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α')  και ελέγχονται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών (Απόφαση με αριθμό 2/20491/ΔΣΜΕΚ  ΦΕΚ Β 902/15-2-19). Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου συμπληρώνεται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 2620/24.06.2021 απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2769, τ.Β').
Το βασικό νομικό-θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση της εξωτερικής χρηματοδότησης της έρευνας στα Πανεπιστήμια και στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου, αναφέρεται εδώ.

Μετά από μια περίοδο διαβούλευσης (08 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου 2021), όπου κλήθηκαν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να υποβάλλουν τα σχόλια, τις υποδείξεις και τις προτάσεις τους, ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου οριστικοποιήθηκε, εγκρίθηκε από το ΕΕΟ της ΕΕ, τη Σύγκλητο και δημοσιεύθηκε στις 29.06.2021 στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

Προγενέστερες εκδόσεις Οδηγών και Οδηγιών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου

Οδηγός Χρηματοδότησης Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου
(Έκδοση 5η, Ιούνιος 2013)

Πλήρες κείμενο οδηγού 2013 PDF document

Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης - Νέο όριο, Πάγια απόφαση Ε.Ε. (10/10/2007) Word document

Οδηγίες Διαχείρισης Έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου
(Έκδοση 2η, Μάρτιος 2011)

Πλήρες κείμενο οδηγιών 2011 PDF document ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

- Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας
- Παράρτημα - 'Εντυπα ΣΔΕΠ

 

Ενημέρωση: 01-02-2024
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (password) για να ενεργοποιηθούν οι σύνδεσμοι προς τα πλήρη κείμενα:
Password:
Για να αποσυνδεθείτε κλείστε τον φυλλομετρητή σας (browser)
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας