Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εξοπλισμό του έργου ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
Social Media
Δημοσίευση: 07-12-2018 20:46 | Προβολές: 1273
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 738.68 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 188.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 204.05 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 150.78 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 6463/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), ανά τμήμα, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια εξοπλισμού για το έργο ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Τμήμα Α:  Μικροεπεξεργαστές και Ψηφιακές Μικροσυσκευές, Τμήμα Β: Συστήματα Τροφοδοσίας, Τμήμα Γ: Καλώδια» για το έργο: «Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα - ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ», προϋπολογισμού 31.520,16€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 7.564,84€, ήτοι συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 39.085,00 €.

 

Προϋπολογισμός ανά τμήμα:

Τμήμα Α: Μικροεπεξεργαστές και Ψηφιακές Μικροσυσκευές, με CPV 31712000-0 (Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα): 17.514,11€ (χωρίς ΦΠΑ) 21.717,50€ (με ΦΠΑ 24%)

 

Τμήμα Β: Συστήματα Τροφοδοσίας, με CPV 31400000-0 (Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες): 12.913,31€ (χωρίς ΦΠΑ) 16.012,50€ (με ΦΠΑ 24%)

 

Τμήμα Γ: Καλώδια, με CPV 31300000-9 (Μονωμένα σύρματα και καλώδια): 1.092,74€ (χωρίς ΦΠΑ) 1.355,00€  (με ΦΠΑ 24%)

 

Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα» της Πράξης ««Ελαιοπαρατηρητής» - Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα» με κωδικό ΟΠΣ 5007257 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ: 80294) και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Μάρκο Αυλωνίτη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν ένα, δύο ή και τα τρία τμήματα του διαγωνισμού με την προϋπόθεση να αφορούν το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους  τεχνικής  και  οικονομικής  προσφοράς.  Σε  κάθε  περίπτωση  στο  εξωτερικό  του  φακέλου  θα  πρέπει  να  γίνεται αναφορά  μόνο στο τμήμα  ή τμήματα για τα  οποία  υποβάλλεται  προσφορά.

 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα

 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

 

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

 

Τόπος παράδοσης υπό προμήθεια ειδών: Ιόνιο Παν/μιο, Τμήμα Πληροφορικής Ιονίου Παν/μίου, Πλατεία Τσιριγώτη 7, πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Κτίριο Αρεταίος, 49132, Κέρκυρα

 

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της προμήθειας

 

Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 20/12/2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

 

Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή 21/12/2018 και ώρα 10.00 π.μ.

 

Τόπος Διενέργειας: Γραφείο επίκουρου καθηγητή Μάρκου Αυλωνίτη, Κτήριο Γραμματείας Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Παν/μίου, 2ος όροφος, Πλατεία Τσιριγώτη 7, πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, 49132, Κέρκυρα

 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου στο τηλέφωνο 2661087606 (e-mail: rc@ionio.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://rc.ionio.gr

 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Γιάννη Βλάχο, τηλ. 2661087662 και 2661087130, e-mail: gvlachos@ionio.gr.

 

ΜΕΡΟΣ Ι: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σχέδιο Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)

O Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π

 

 

Καθηγ. Ιωσήφ Παπαδάτος


Επιστροφή