80570: Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 MIS 5162377
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καμπάση Αικατερίνη
Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 MIS 5162377
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ184 «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» Α/Α ΟΠΣ: 5574
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: 26.000,00 €

Αντικείμενο του Υποέργου Α/Α 1 «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 –2020 με κωδικό ΟΠΣ 5162377 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους αποτέλεσε η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της έκτακτης συγκυρίας (πανδημία COVID-19), με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων, η οποία παρήχθη από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σύμφωνα με το αρ. 33 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ 204 Α΄), βάση του οποίου και σε συνδυασμό με την αρ. 13924/Ζ1/08-02-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 558/Β/10-2-2022) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατανεμήθηκαν συνολικά 28 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψήφιων διδακτόρων.

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω 24 υποτροφιών σε 9 τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (3), Περιβάλλοντος (2), Τουρισμού (1), Πληροφορικής (4), Τεχνών Ήχου και Εικόνας (4), Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (2), Μουσικών Σπουδών (3), Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (2), Ιστορίας (3)).    


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας