80466: Σχεδίαση Διαδικτυακού Παιχνιδιού Ρόλων για Πολλούς Παίκτες με Περιεχόμενο από τον Χώρο των Φυσικών Επιστημών MIS 5047802
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος
Σχεδίαση Διαδικτυακού Παιχνιδιού Ρόλων για Πολλούς Παίκτες με Περιεχόμενο από τον Χώρο των Φυσικών Επιστημών MIS 5047802
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ103 "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’" Α/Α ΟΠΣ: 3784
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 41.541,47 €

Το ερευνητικό έργο με τίτλο "Σχεδίαση Διαδικτυακού Παιχνιδιού Ρόλων για Πολλούς Παίκτες με Περιεχόμενο από τον Χώρο των Φυσικών Επιστημών" (Designing a Multiplayer Role Playing Game with Science Content) είχε στόχο την αποτελεσματικότερη σχεδίαση εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών με πολλούς παίκτες. Αρχικά μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία αλλά και τα χαρακτηριστικά των διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων και περιπέτειας για πολλούς παίκτες ώστε να αναπτυχθεί ένα θεωρητικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση εκπαιδευτικού περιεχομένου χημείας Β’ Γυμνασίου, όπως περιγράφεται στο σχολικό βιβλίο. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε το κατάλληλο εργαλείο παραγωγής λογισμικού. Πρώτα σχεδιάστηκε ένα ντέμο του παιχνιδιού και μέσα από διαδοχικά βήματα αξιολόγησης και βελτίωσης καταλήξαμε σε ένα παιχνίδι χημείας για πολλούς παίκτες με θέμα το οξυγόνο. Η περιγραφή του ντέμο δημοσιεύθηκε στο International Conference on Games and Learning Alliance [Garneli, V., Patiniotis, K., & Chorianopoulos, K. (2020, December). Game Mechanics of a Character Progression Multiplayer Role-Playing Game with Science Content. In International Conference on Games and Learning Alliance (pp. 415-420). Springer, Cham] και το ντέμο παρουσιάστηκε στην έκθεση ψηφιακών παιχνιδιών του ίδιου συνεδρίου. Παράλληλα η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε δημοσιεύθηκε στο Multimodal Technologies and Interaction [Garneli, V., Patiniotis, K., & Chorianopoulos, K. (2021). Designing Multiplayer Serious Games with Science Content. Multimodal Technologies and Interaction, 5(3), 8]. Τόσο η μεθοδολογία όσο και το ίδιο το παιχνίδι (οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης, εκτελέσιμος και πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμα σε ιστοσελίδα με όνομα: The Design Process of a Multiplayer RPG Serious Game [https://www.notion.so/f223a178734541b5a86804eee5a97d49?v=5078f76c9c40417c837140186b418d1b].


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας