80420: Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων MIS 5034557
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Φοίβος
Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων MIS 5034557
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ66 «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» Α/Α ΟΠΣ:3262
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 204.914,58 €
Ακρωνύμιο: ΕΡΜΗΣ

Η Πράξη "ΕΡΜΗΣ" αφορά τη βελτίωση των τρόπων προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης σημαντικών οικοσυστημάτων βιοποικιλότητας στην ΠΙΝ μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών. Οι επιμέρους στόχοι του έργου συνοψίζονται στα εξής:

- Ανάδειξη και προστασία του φυσικού τοπίου του Ιονίου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση του εισοδήματος του πληθυσμού των νησιών. Στο πλαίσιο του έργου, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διαμέσου των Τμημάτων Πληροφορικής και Περιβάλλοντος, ηγείται της προσπάθειας και θα προτείνει δράσεις προώθησης, ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας και της γνώσης, καθώς και ευαισθητοποίησης σε θέματα βιοποικιλότητας εντός των ορίων της ΠΙΝ.
- Υλοποίηση μίας πρωτότυπης και πρότυπης ψηφιακής πλατφόρμας που θα συμπεριλάβει πληροφορίες για το σύνολο των οικοσυστημάτων των Ιονίων Νήσων μέσω κατάλληλων εργαλείων ανάδειξης προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προκείμενων προστατευόμενων περιοχών.
- Αξιοποίηση τεχνολογιών και μεθοδολογιών πληθοπορισμού (crowd-sourcing) με σκοπό την προσέγγιση των τοπικών κοινωνιών και των επισκεπτών, καθώς και τη διαμόρφωση των δράσεων σύμφωνα με αυτές.
- Μελέτη μεθόδων ομαλής και δια βίου ένταξης του φυσικού αντικειμένου στην ευρύτερη τουριστική εκμετάλλευση και τουριστική ροή, με έμφαση τόσο στην ευαισθητοποίηση της τελευταίας, όσο και στον αναπτυξιακό χαρακτήρα των τοπικών κοινωνιών.
- Παραγωγή ενός βελτιωμένου ψηφιακού προϊόντος με σκοπό την ανάδειξη της ΠΙΝ ως σημαντικό πόλο έλξης του εναλλακτικού τουρισμού στην ανατολική Μεσόγειο.
- Ανάδειξη του φυσικού πλούτου των περιοχών ενδιαφέροντος για την προσδοκώμενη βελτίωση της εικόνας της ΠΙΝ με την αξιοποίηση Νέων Μέσων (Διαδίκτυο, "έξυπνα" κινητά, πολυμέσα, κ.α.).
- Διοργάνωση ημερίδων, παραγωγή έντυπου υλικού και εκδόσεων προώθησης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της αξίας προστασίας της βιοποικιλότητας και του φυσικού πλούτου των Ιονίων Νήσων.
- Θέσπιση και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη του κεντρικού ρόλου των Φορέων Διαχείρισης στη διαχείριση και στην προστασία της βιοποικιλότητας στην ΠΙΝ, αλλά και στην ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας, είτε οργανωμένων ομάδων, είτε απλών πολιτών στη διαχείριση και προστασία τους.

Η Πράξη υλοποιήθηκε με τη σύμπραξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Το Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου υλοποίησε το Υποέργο 01 με τίλτο "Δημιουργία υποδομών και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών για την αποτελεσματική προώθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας"


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας