80399: ΠΜΣ Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αγγελάκος Κωνσταντίνος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα ΠΜΣ
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας

Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης−Διερμηνείας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 80022, 80259), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26155/Β7/28−02−2008 (ΦΕΚ 379/06−03−2008, τ. Β') Υ.Α. όπως αντικατστάθηκε από την υπ΄αριθμ. 114016/B7/21-07-2014 (ΦΕΚ2069/29-07-2014, τ. Β') Υ.Α. Το ανωτέρω ΠΜΣ επανιδρύεται και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης−Διερμηνείας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Ιστορική Έρευνα Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες» (Historical Research, Didactics and New Techologies), από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2286/26-06-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3027/27.07.2018, τ. Β’) (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 80399).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες , έχει ως αντικείμενο την επιστήμη της Ιστορίας και ειδικότερα την ιστορική έρευνα, την μετάπλαση την ιστορικής γνώσης με σκοπό την κριτική διδασκαλία της στην εκπαίδευση και τη δημιουργική ενσωμάτωση τόσο στη γνώση όσο και στη διδασκαλία των νέων τεχνολογιών και της διεπιστημονικότητας Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση στην ιστορία με όρους έρευνας και ενσωματωμένης διεπιστημονικότητας (ιστορία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, κοινωνικά μαθηματικά, πληροφορική) και η οργάνωση της ιστορικής γνώσης ώστε να διδάσκεται δημιουργικά στην εκπαίδευση με βάση τις σύγχρονες προσεγγίσεις των Επιστημών της Αγωγής και της Διδακτικής της Ιστορίας). Οι παραπάνω σπουδές έχουν ως στόχο να διαμορφώνουν ειδικευμένους ιστορικούς ερευνητές της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας οι οποίοι αξιοποιώντας και τις Νέες Τεχνολογίες να διαθέτουν τα επιστημονικά εφόδια διδασκαλίας της Ιστορίας σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας