80383: Τρέχουσες Μετεωρολογικές Συνθήκες, Κλιματική Μεταβλητότητα και Εκτίμηση Κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς στα Επτάνησα της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» MIS 5010951
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καλημέρης Αναστάσιος
Τρέχουσες Μετεωρολογικές Συνθήκες, Κλιματική Μεταβλητότητα και Εκτίμηση Κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς στα Επτάνησα της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» MIS 5010951
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ52 «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους» Α/Α ΟΠΣ: 2351
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: 269.749,79 €
Ακρωνύμιο: ΛΑΕΡΤΗΣ

Αντικείμενο της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» ήταν η εκτίμηση και αξιολόγηση φυσικών κινδύνων μέσα από την ανάλυση δεδομένων με καινοτόμες μεθοδολογίες συμπεριλαμβανομένων γεωπεριβαλλοντικών, γεωλογικών, υδρομετεωρολογικών παραμέτρων, ανάλυση δορυφορικών εικόνων και μοντελοποίηση του κλιματικού σήματος. Εκτίμηση του κινδύνου από πυρκαγιές, πλημμύρες, διάβρωσης στη χέρσο και στις ακτές, ακραίων καιρικών ,κλιματικής αλλαγής, κινδύνου κατολισθήσεων (στη χέρσο και στις ακτές) και  καταπτώσεων.Ανάλυση της τρωτότητας  για όλους τους ανωτέρω κινδύνους και ανάπτυξη λεπτομερών χάρτων με διαβάθμιση κινδύνου και επικινδυνότητας για όλη την περιοχή μελέτης, με ιεράρχηση ανάλογα με το βαθμό κινδύνου.

Οι εταίροι της Πράξης ήταν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας.

Η Πράξη αρχικού προϋπολογισμού 3.924.094,36€ υλοποιήθηκε μέσω 17 Υποέργων:
Υποέργο 01: Ανάλυση και Εκτίμηση Κινδύνων, Εκπαιδευτικές-Ενημερωτικές Δράσεις και Δόμηση επιχειρησιακού συστήματος υλοποιήθηκε από ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ
Υποέργο 02: Τρέχουσες Μετεωρολογικές Συνθήκες, Κλιματική Μεταβλητότητα, και Εκτίμηση Κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς στα Επτάνησα, υλοποιήθηκε από τον ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου (κωδ. έργου 80383) και εξυπηρετεί τρείς θεμελιώδεις στόχους του έργου:
Α. Την συνεχή τροφοδότηση (ανά λεπτό) των Μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν κατά μήκος των Επτανήσων από ένα δίκτυο Μετεωρολογικών σταθμών, προκειμένου να γίνονται γνωστές σε πραγματικό χρόνο κυρίως οι συνθήκες βροχόπτωσης, ανέμου, θερμοκρασίας, υγρασίας, που προ-απαιτούνται για την διάγνωση και αντιμετώπιση πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων. Το δίκτυο διαθέτει 15 υψηλής τεχνολογίας σταθμούς (14 στα Επτάνησα και ένας στο Κατάκολο Ηλείας), τύπου μόνιμου ανεμομετρικού ιστού ύψους 10 m (σύμφωνα προς το πρότυπο του Διεθνούς Μετεωρολογικού Οργανισμού WMO), το οποίο αφενός έχει πισοτοποίηση ποιότητας από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αφετέρου έχει πλέον 5-πλασιάσει την πυκνότητα σταθμών εδάφους στα Επτάνησα (έναντι των 3 ιστορικών σταθμών Κέρκυρας, Αργοστολίου, και Ζακύνθου, που αρχικά διέθετε η ΕΜΥ). Όταν το δίκτυο λειτουργεί σε Επιχειρησιακή μορφή (operational mode) τροφοδοτεί διαρκώς μέσω ασύρματων επικοινωνιών του δικτύου GSM συνολικά 104 μετρούμενες τιμές ανά λεπτό, τις οποίες μπορεί να διαθέσει σε πραγματικό χρόνο, μέσω μιας αλυσίδας εμπλεκόμενων λογισμικών. Η Επιχειρησιακή λειτουργία του δικτύου προϋποθέτει όμως την διαρκή και κατάλληλου επιπέδου ετοιμότητα και λειτουργικότητα όλου του επιστημονικού εξοπλισμού καθώς και των περιφερειακών υποστηρικτικών διατάξεων.
Β. Την στατιστική συμπεριφορά των βροχοπτώσεων, των πλημμυρικών βροχοπτώσεων, των χαρακτηριστικών του ανέμου, των θερμοκρασιών, και των ξηρών περιόδων στα Επτάνησα, όπως αυτή προκύπτει από τις λεπτομερείς καταγραφές του δικτύου σταθμών (περίπου 20.000 τιμές ανά ημέρα). Επίσης την αναγνώριση της εκδήλωσης κλιματικών ανωμαλιών στα Επτάνησα και την διάγνωση της έντασής τους. Τέλος  την εξαίρετης σημασίας πρόβλεψη των κλιματικών μεταβολών που θα πρέπει να αναμένονται στα Επτάνησα, μέσω εξειδικευμένων Μαθηματικών προσομοιώσεων (μοντέλων) κλιματικής μεταβλητότητας στον ευρύτερο χώρο του Ιονίου.
Γ.  Την βασισμένη στα Μετεωρολογικά δεδομένα πραγματικού χρόνου, εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιών, ή σε περίπτωση πυρκαγιών σε εξέλιξη, την εκτίμηση της ταχύτητας και κατεύθυνσης διάδοσής τους. Στην κατεύθυνση αυτή, το προτεινόμενο υποέργο αρχικά αναλύει τα καταγεγραμμένα στοιχεία διαχρονικών πυρκαγιών στα Επτάνησα και την αντίστοιχη Στατιστική τους, και στην συνέχεια εντοπίζει και καταγράφει την θέση και την ποσότητα της καύσιμης ύλης και της δασικής βιομάζας στα Επτάνησα. Με βάση την παραπάνω πληροφορία και σε συνδυασμό με τα Κλιματικά δεδομένα, το έργο παράγει σενάρια (μοντέλα) στα οποία εντοπίζονται κατά την θερμή περίοδο του έτους οι περιοχές υψηλού κινδύνου και εκτιμάται ο τρόπος εξάπλωσης πιθανών πυρκαγιών σε αυτές τις περιοχές (Μοντέλα Κάυσιμης Υλης). Τέλος προτείνονται τρόποι και τεχικά έργα πρόληψης και μείωσης των επιπτώσεων των πυρκαγιών στα Επτάνησα.
Υποέργο 03: Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων υλοποιήθηκε από τον ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου (κωδ. έργου 80360) και αφορούσε στην ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων, συλλογή αξιόπιστων δεδομένων πολύ μεγάλης κλίμακας, σε πραγματικό χρόνο, με χρήση καινοτόμων αισθητήρων, σε εφαρμογές στη διαχείριση φυσικών κινδύνων (πλημμυρικός κίνδυνος, κίνδυνος πυρκαγιάς, διάβρωσης, κατολισθήσεων και καταπτώσεων), δημιουργία αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος σιαχείρισης έκτακτων αναγκών
Υποέργο 04: Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος  υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Υποέργο 05: Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Υποέργο 06: Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων υλοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων
Υποέργο 07: Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού  από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών
Υποέργο 08: Yποστήριξη για τα έργα του συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων υλοποιήθηκε από Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας
Υποέργο 09: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Υποέργο 10: Προμήθεια οχημάτων υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων - Τέσσερα οχήματα 4Χ4 τύπου Pick-up υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Υποέργο 11: Προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Υποέργο 12: Προμήθεια καταγραφικών συστημάτων επιταχυνσιογράφων υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Υποέργο 13: Προμήθεια υλικών για επιχειρησιακή ετοιμότητα φορέων πολιτικής προστασίας - Διακόσια τάμπλετς υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Υποέργο 14: Προμήθεια οχημάτων υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων - Τέσσερις (4) διασωστικοί εξοπλισμοί υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Υποέργο 15: Προμήθεια οχημάτων υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων - Δεκαέξι (16) Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Υποέργο 16: Προμήθεια υλικών για επιχειρησιακή ετοιμότητα φορέων πολιτικής προστασίας - Είκοσι τέσσερα (24) ΣμηΕΑ (drones) - (20 εναέρια & 4 υποβρύχια) υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Υποέργο 17: Προμήθεια υλικών για επιχειρησιακή ετοιμότητα φορέων πολιτικής προστασίας - Οκτώ (8) αντλίες για την άντληση υδάτων υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας