80344: Διερεύνηση εναλλακτικών μοντέλων υπολογισμού και χρήση αυτών σε υπολογιστικά προβλήματα βελτιστοποίησης και θεωρίας παιγνίων MIS 5007500
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρόνικος Θεόδωρος
Διερεύνηση εναλλακτικών μοντέλων υπολογισμού και χρήση αυτών σε υπολογιστικά προβλήματα βελτιστοποίησης και θεωρίας παιγνίων MIS 5007500
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» Α/Α ΟΠΣ: 1901
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 71.434,62 €
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Το ερευνητικό έργο με τίτλο "Διερεύνηση εναλλακτικών μοντέλων υπολογισμού και χρήση αυτών σε υπολογιστικά προβλήματα βελτιστοποίησης και θεωρίας παιγνίων" (Investigating alternative computational methods and their use in computational problems related to optimization ang game theory) αφορά στην ανάπτυξη πρωτοποριακών μεθόδων υπολογισμού που έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια και, πιο συγκεκριμένα, βιο-εμπνευσμένων μοντέλων υπολογισμού, δηλαδή τύπων και μέσων υπολογισμού τα οποία λειτουργούν σύμφωνα, ή αντίστοιχα με κάποια βιολογική ή γενικότερα φυσική διεργασία. Τέτοια παραδείγματα είναι ο υπολογισμός με μεμβράνες, τα κυτταρικά αυτόματα, ο κβαντικός υπολογισμός, και τα RNA και DNA computing. Η μελέτη υπολογιστικών μεθόδων σχετικών με τον κβαντικό υπολογισμό αποσκοπεί στην ανάπτυξη και κατασκευή του “κβαντικού υπολογιστή”. Η ζήτηση για τέτοια υπολογιστικά συστήματα είναι τεράστια, γεγονός το οποίο καταδεικνύεται και από τη χρηματοδότηση ιδρυμάτων και κολοσσιαίων εταιριών, όπως η Google και η D-WAVE, η IBM κλπ.
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη χρήση τέτοιων μοντέλων σε προβλήματα από τον χώρο της βελτιστοποίησης και της συνδυαστικής, με έμφαση σε ευρετικές μεθόδους (heuristics). Έμφαση δίνεται επίσης στη σύνδεση αυτών των μη-συμβατικών τρόπων υπολογισμού με στοιχεία από τη θεωρία παιγνίων. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιείται βασική έρευνα και απαραίτητες δοκιμές και προσομοιώσεις σε ειδικά σχεδιασμένα περιβάλλοντα. Εξετάζονται τα πλέον σύγχρονα προτεινόμενα συστήματα από τη βιβλιογραφία και τις διεθνείς πρακτικές, ενώ ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί η προσπάθεια για πρόταση καινοτόμου, αδημοσίευτου μοντέλου υπολογισμού, εμπνευσμένου από συγκεκριμένη βιολογική / φυσική διεργασία.
Συνοψίζοντας, το παρόν έργο καλείται να φέρει εις πέρας ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο όμως θα επιφέρει καινοτόμα αποτελέσματα στην αιχμή της σύγχρονης έρευνας. Παρά το θεωρητικό της περίβλημα, η έρευνα θα δημιουργήσει δυνατότητες για μελλοντική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε πρακτικό επίπεδο.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα της μελέτης αποτυπώθηκαν στο άρθρο με τίτλο "Quantum Conditional Strategies and Automata for Prisoners’ Dilemmata under the EWL Scheme" που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Applied Sciences-MDPI, 9 (13) και ανακοινώθηκαν στο 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications-IISA 2019 υπό τον τίτλο  A quantum-inspired optimization heuristic for the multiple sequence alignment problem in bio-computing.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας