Διαβούλευση Τεύχους Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών «Ψηφιακής πλατφόρμας Μουσειακών Συλλογών Ιονίου Πανεπιστημίου», στο πλαίσιο υποβολής της πρότασης «Ψηφιακή πλατφόρμα Μουσειακών Συλλογών Ιονίου Πανεπιστημίου» (ακρωνύμιο DiPlaMus)

ShareThis
Δημοσίευση: 13-09-2023 14:57 | Προβολές: 126
gr  pdf.png  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Mέγεθος: 805.19 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης_DiPlaMus_2023
Mέγεθος: 2.26 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Mέγεθος: 133.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών «Ψηφιακής πλατφόρμας Μουσειακών Συλλογών Ιονίου Πανεπιστημίου», προϋπολογισμού 568.882,26€ χωρίς ΦΠΑ και 705.414,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης με τίτλο: Ψηφιακή πλατφόρμα Πολιτιστικού αποθέματος Μουσειακών Συλλογών Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία θα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν τις προτάσεις / παρατηρήσεις τους και να τις γνωστοποιήσουν στην υπηρεσία μας είτε α) μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, ιστοσελίδα: http://www.promitheus.gov.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες κάτω από την καρτέλα Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων, είτε β) με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση rc@ionio.gr χρησιμοποιώντας το έντυπο προτάσεων/ παρατηρήσεων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΙΠ https://rc.ionio.gr, συνημμένο στη σχετική ανακοίνωση.

Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Αναπλ. Καθηγ. Σταύρο Βλίζο (vlizosst@ionio.gr).

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ και θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες.


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας