Διαβούλευση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για την «παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162236

ShareThis
Δημοσίευση: 03-08-2023 15:12 | Προβολές: 134
gr  pdf.png  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Mέγεθος: 385.65 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Mέγεθος: 214.67 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Mέγεθος: 138 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών του προς δημοσίευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» προϋπολογισμού 100.806,45€ χωρίς ΦΠΑ και 125.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5162236, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν τις προτάσεις / παρατηρήσεις τους και να τις γνωστοποιήσουν στην υπηρεσία μας είτε α) μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, ιστοσελίδα: http://www.promitheus.gov.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες κάτω από την καρτέλα ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, είτε β) με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση rc@ionio.gr χρησιμοποιώντας το έντυπο προτάσεων/ παρατηρήσεων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΙΠ https://rc.ionio.gr, συνημμένο στη σχετική ανακοίνωση.

Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επίκ. Καθηγητή Ν. Μυλωνά (e-mail: nmylonas@ionio.gr).

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ και θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες.


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας