Ανακοίνωση σχετικά με τις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης με βάση τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 4957/2022

Social Media
Δημοσίευση: 19-09-2022 09:18 | Προβολές: 303
gr  xls.png  Δ.12α-Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας
Mέγεθος: 46 KB :: Τύπος: Βιβλίο του Excel

Σας ενημερώνουμε ότι ο ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) επέφερε αλλαγές στις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης. Συγκεκριμένα, με βάση τον προαναφερόμενο νόμο, καθώς και το ν.4412/2016, ισχύουν τα εξής:

Οι απευθείας αναθέσεις ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Α. Προμήθειες απευθείας ανάθεσης ήσσονος σημασίας χωρίς απόφαση ανάθεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 117α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα άρθρα 249 και 250 του ν. 4957/2022, για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας μικρότερης ή ίσης των 2.500,00 ευρώ ανά κατηγορία δαπάνης (συνολικού προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για τα έργα συγκεκριμένης διάρκειας, π.χ. ΕΣΠΑ, Horizon 2020, κ.λπ., ή ετήσιου προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για τα έργα που δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, π.χ. Έργα Παροχής Υπηρεσιών, κ.λπ.), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, είναι δυνατό να μην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης ανάθεσης.

Σε αυτήν την περίπτωση ο επιστημονικός υπεύθυνος δύναται να εκτελεί την προμήθεια και να προσκομίζει την εντολή πληρωμής με το τιμολόγιο, καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, ώστε μετά τον σχετικό έλεγχο να πληρωθεί η δαπάνη.


Β. Προμήθειες απευθείας ανάθεσης με απόφαση ανάθεσης

i. Προμήθειες απευθείας ανάθεσης με απόφαση ανάθεσης χωρίς σύμβαση
Σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα άρθρα 249 και 250 του ν. 4957/2022, για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας από 2.500,01 έως 10.000,00 ευρώ ανά κατηγορία δαπάνης (συνολικού προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για τα έργα συγκεκριμένης διάρκειας, π.χ. ΕΣΠΑ, Horizon 2020, κ.λπ., ή ετήσιου προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για τα έργα που δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, π.χ. Έργα Παροχής Υπηρεσιών, κ.λπ.), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, προβλέπεται η απόδειξη έρευνας αγοράς με την προσκόμιση τουλάχιστον μίας (1) οικονομικής προσφοράς από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και η έκδοση απόφασης ανάθεσης.


ii. Προμήθειες Απευθείας Ανάθεσης με Απόφαση Ανάθεσης και Σύμβαση
Σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα άρθρα 249 και 250 του ν. 4957/2022, για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας από 10.000,01 έως 30.000,00 ευρώ ανά κατηγορία δαπάνης (συνολικού προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για τα έργα συγκεκριμένης διάρκειας, π.χ. ΕΣΠΑ, Horizon 2020, κ.λπ., ή ετήσιου προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για τα έργα που δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, π.χ. Έργα Παροχής Υπηρεσιών, κ.λπ.), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, προβλέπεται ως απόδειξη έρευνας αγοράς η προσκόμιση τουλάχιστον δύο (2) οικονομικών προσφορών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, η έκδοση απόφασης ανάθεσης και η υπογραφή σχετικού συμφωνητικού (σύμβασης)

Στις παραπάνω Βi και Bii περιπτώσεις, ο επιστημονικός υπεύθυνος:

  • συντάσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών και την απευθύνει σε οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε τομέα σχετικό με την προμήθεια.
  • συλλέγει τις προσφορές, τις αξιολογεί και ζητάει από τον υποψήφιο ανάδοχο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που αναφέρονται παρακάτω.
  • συμπληρώνει το έντυπο Δ12α (συνημμένο) και το υποβάλλει στο Τμήμα Διενέργειας Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων της ΜΟΔΥ. Το αίτημα συνοδεύεται από την πρόσκληση, την αλληλογραφία με τους οικονομικούς φορείς, τις σχετικές προσφορές και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία σύμφωνα με τη φύση ή τις ιδιαιτερότητες της προμήθειας.

Για την περίπτωση Βi:  Η ΜΟΔΥ, μετά τον έλεγχο και την έγκριση του αιτήματος, προβαίνει στην έκδοση και ανάρτηση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, την οποία στη συνέχεια αποστέλλει στον ανάδοχο και τον επιστημονικό υπεύθυνο. Σε αυτό το σημείο τελειώνει η διαδικασία απευθείας ανάθεσης και ο επιστημονικός υπεύθυνος προβαίνει στην προμήθεια, και συντάσσει εντολή πληρωμής την οποία, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έντυπα, παραστατικά και δικαιολογητικά, καταθέτει στη ΜΟΔΥ για πληρωμή.

Για την περίπτωση Βii: Απαιτείται η έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών της σύναψης της σχετικής σύμβασης. Μετά την έγκριση σύναψης της σύμβασης, αποστέλλεται στον προμηθευτή και στον επιστημονικό υπεύθυνο η απόφαση  απευθείας ανάθεσης και η σύμβαση για υπογραφή. Μετά την υπογραφή και από το νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ, η σύμβαση αναρτάται σε ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστέλλεται στον ανάδοχο και τον επιστημονικό υπεύθυνο. Στη συνέχεια ο επιστημονικός υπεύθυνος προβαίνει στην προμήθεια, και συντάσσει εντολή πληρωμής την οποία, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έντυπα, παραστατικά και δικαιολογητικά, καταθέτει στη ΜΟΔΥ για πληρωμή.

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά: «…αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. …». Το ως άνω απόσπασμα ποινικού μητρώου ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποκαθίσταται από την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου.
  • Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα σε ισχύ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
  • Πιστοποιητικά του οικονομικού φορέα σε ισχύ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, τα οποία εκδίδονται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή από τα οποία να προκύπτει ότι η εταιρεία είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι:

a) έχουν προσκομιστεί τα ποινικά μητρώα όλων των υπόχρεων σύμφωνα με το Νόμο και τη μορφή της εταιρίας

b) έχουν προσκομιστεί η ασφαλιστική ενημερότητα (εργοδοτών και εργαζομένων) κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για όλα τα πρόσωπα που απαιτούνται, σύμφωνα με τη μορφή της εταιρίας.

  • Έγγραφα από τα οποία να συνάγεται η μορφή του οικονομικού φορέα (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) και ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

 

Σημείωση: Παρατίθενται παρακάτω δύο άρθρα του ν. 4957/2022 που αφορούν α) τη μη υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών από φορείς της αλλοδαπής και β) τις δαπάνες για συμμετοχή σε συνέδρια / δημοσιεύσεις

Άρθρο 251

Δημόσιες συμβάσεις με φορείς της αλλοδαπής

Κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 1181 του ν. 4412/2016 (Α’ 147, διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 200 και Α’ 206) για τις ανάγκες έργων/ προγραμμάτων με οικονομικούς φορείς που εδρεύουν στην αλλοδαπή και εξόφλησης των δαπανών, οι φορείς της αλλοδαπής εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας, ασφαλιστικής ενημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου.

Άρθρο 252

Συμμετοχή σε συνέδρια/Δημοσιεύσεις

Για την εκτέλεση δαπανών που διενεργούνται στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων και αφορούν στο κόστος εγγραφής και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, καθώς και στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, εργασιών, επιστημονικών μελετών και βιβλίων από οικονομικούς φορείς που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147, διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 200 και Α’ 206). Η εξόφληση των δαπανών πραγματοποιείται μέσω εξόφλησης του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, κατόπιν υποβολής αιτήματος πληρωμής του Επιστημονικού Υπευθύνου. Τα παραστατικά δύνανται να εκδίδονται είτε στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είτε στα στοιχεία του συμμετέχοντος στο συνέδριο ή του συγγραφέα της δημοσίευσης.

 

Από το Τμήμα Διενέργειας Διαγωνισμών

και Δημοσίων Συμβάσεων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΙΠ

 

1Δηλ. έως 30.000€ καθαρή αξία της σχετικής κατηγορίας δαπάνης του προϋπολογισμού


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας