Διακήρυξη 5658/2021 διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού έργου ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Social Media
Δημοσίευση: 31-05-2021 14:18 | Προβολές: 1053
Έναρξη: 31-05-2021 |Λήξη: 16-06-2021
[Σε Εξέλιξη]
gr  pdf.png  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 452.29 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.07 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 237.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 252 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  doc.png  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 163 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Υποβολή προσφορών έως: 16/06/2021, ώρα: 14:00 (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ)
Αποσφράγιση προσφορών: 23/06/2021, ώρα: 10:00

Συστημικος αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 133595


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας