Αποτελέσματα πρόσκλησης 4497/2021 για το έργο 80516 με τίτλο "Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων." [ΤΙΣΤ, ΤΑΒΜ, ΤΜΣ, Περιβάλλοντος]

Social Media
Δημοσίευση: 28-05-2021 15:18 | Προβολές: 1081
gr  pdf.png  80516_Προσωρινά_4497
Mέγεθος: 327.35 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων η Δευτέρα 31.05.2021. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 της ΚΥΑ 28727/Z1 (ΦΕΚ 1017/16.03.2021):

"6. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες
οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας
τριών (3) ημερών. Η υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και της Γραμματείας του Τμήματος, όπου υπεβλήθησαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι επί της ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων."


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας