Διαβούλευση για την οριστικοποίηση του Τεύχους Τεχν. Προδιαγραφών διαγωνισμού του ΕΛΚΕ Ι.Π. για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού της πράξης FOLDIT

Social Media
Δημοσίευση: 28-05-2021 14:08 | Προβολές: 1038
Έναρξη: 28-05-2021 |Λήξη: 12-06-2021
[Έληξε]
gr  pdf.png  ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Mέγεθος: 143.31 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Mέγεθος: 142.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
gr  pdf.png  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Mέγεθος: 183.29 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών του προς δημοσίευση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 341.100,00€ χωρίς ΦΠΑ και 422.964,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1: «Εξοπλισμός για τη μελέτη αναδίπλωσης πρωτεϊνών στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες» της Πράξης «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη μελέτη αναδίπλωσης πρωτεϊνών στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες» με κωδικό ΟΠΣ 5047144, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν τις προτάσεις / παρατηρήσεις τους και να τις γνωστοποιήσουν στην υπηρεσία μας είτε α) μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, ιστοσελίδα: http://www.promitheus.gov.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες κάτω από την καρτέλα ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, είτε β) με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση rc@ionio.gr χρησιμοποιώντας το έντυπο προτάσεων/ παρατηρήσεων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΙΠ https://rc.ionio.gr, συνημμένο στη σχετική ανακοίνωση.

 

Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο διαβούλευσης, καθηγ. Παναγιώτη Βλάμο (τηλ. 2661087710, e-mail: vlamos@ionio.gr).

 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει για δεκαπέντε (15) ημέρες από σήμερα (28/05/2021).


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας