Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού έργου FISH & CHIPS
Social Media
Δημοσίευση: 05-06-2019 18:06 | Προβολές: 1224
Έναρξη: 05-06-2019 |Λήξη: 19-06-2019
[Έληξε]
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 268.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.38 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 97.52 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 6577/05.06.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά Τμήμα, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την υλοποίηση ψηφιακής έκθεσης στο κέντρο πληροφόρησης (infopoint) του Πετριτή  - Κέρκυρα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Fisheries and Cultural heritage, identity and participated societies» με ακρωνύμιο «FISH & C.H.I.P.S» όπως αναλύονται σε:

Τμήμα Α: Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ – DRONE)

Τμήμα Β: Οπτικοακουστικός και Ηχητικός Εξοπλισμός

Τμήμα Γ: Η/Υ και περιφερειακά για την υποστήριξη χαρτογραφημένης προβολής (pc videomapping machine) και λοιπά εξαρτήματα

Τμήμα Δ: Λογισμικό ArcGIS: Εφαρμογή Απεικόνισης Γεωγραφικών Πληροφοριών

συνολικού προϋπολογισμού 18.819,56 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 4.516,69€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23.336,25€, όπως αναλύεται σε:

Τμήμα Α: 6,693,55€ (χωρίς ΦΠΑ) 8.300,00€ (με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα Β: 7.010,69 € (χωρίς ΦΠΑ) 8.693,25 € (με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα Γ: 2.915,32 € (χωρίς ΦΠΑ) 3.615,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα Δ: 2.200,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 2.728,00 € (με ΦΠΑ 24%)

 

Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Fisheries and Cultural heritage, identity and participated societies» με ακρωνύμιο «FISH & C.H.I.P.S», κωδικό ΟΠΣ 5003472 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ Ι.Π.: 80352) και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Σμπόνια, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Integrated Environmental Management» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των δύο κρατών μελών (Ιταλίας και Ελλάδας).

Κωδικοί CPV των υπό προμήθεια ειδών

Τμήμα Α:

38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός

34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο

Τμήμα Β:

32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός

51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)

48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τμήμα Γ:

30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

Τμήμα Δ:

38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα)

Το κονδύλι που θα βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι:

για το Τμήμα Α «Λοιπός Εξοπλισμός» με κωδικό ΕΓΛΣ 14-09,

για το Τμήμα Β «Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, λοιπά περιφερειακά υπολογιστών, tablets» με κωδικό ΕΓΛΣ 14-03 και συμπληρωματικά «Λογισμικό» με κωδικό ΕΓΛΣ 16-17

για το Τμήμα Γ «Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, λοιπά περιφερειακά υπολογιστών, tablets» με κωδικό ΕΓΛΣ 14-03,

για το Τμήμα Δ «Λογισμικό» με κωδικό ΕΓΛΣ 16-17 του Έργου «FISH & C.H.I.P.S».

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε :

α) για ένα συγκεκριμένο τμήμα ειδών

β) για περισσότερα του ενός (1) τμήματα ειδών

γ) για το σύνολο των τεσσάρων (4) τμημάτων ειδών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο των ειδών του τμήματος.

Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο στο τμήμα ή τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

Στο διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα.

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της προμήθειας

Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 19/06/2019 και ώρα 14.00

 

Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού: Πέμπτη, 20/06/2019 και ώρα 12.00

Τόπος Διενέργειας: Γραφείο αναπληρωτή καθηγητή Κωνσταντίνου Σμπόνια, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, 1ος όροφος, Ι. Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα

Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται ανά τμήμα και υπηρεσία στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια υπηρεσιών: Ο τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια υπηρεσιών ορίζεται ανά τμήμα και υπηρεσία στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr). Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου (http://rc.ionio.gr) και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου στο τηλέφωνο 2661087606 (e-mail: rc@ionio.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://rc.ionio.gr

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου αναπληρωτή καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Σμπόνια στο τηλέφωνο 2661087328 (e-mail: sbonias@ionio.gr)

Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 13.6.2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΜΕΡΟΣ Ι: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Πίνακες Τεχνικών ΠροδιαγραφώνΠίνακες Συμμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Σχέδιο Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

 

O Πρόεδρος

της Επιτροπής Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου

 

 

 

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας