Εισαγωγή

Οι σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου αποτελούν μέρος του έργου «Τεχνική Υποστήριξη για την Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, συγχρηματοδοτείται από την Ε.E. και υλοποιείται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει διάρκεια 24 μήνες.

Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την περιγραφή του αντικειμένου του έργου, να ενημερωθείτε για την πορεία εξέλιξής του και να κατεβάσετε χρήσιμα αρχεία που σχετίζονται με την Πρόσκληση 93 και την διαδικασία υποβολής πρότασης από ΟΤΑ Α' Βαθμού.

Ο Ανάδοχος Φορέας του έργου, δηλ. το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διαθέτει τις απαραίτητες διοικητικές και τεχνικές υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης μεγάλων έργων ΤΠΕ. Ο ίδιος μηχανισμός επιτρέπει όχι μόνο τη διαχείριση αλλά και την διασφάλιση όλης της διαδικασίας προμηθειών (π.χ. διαγωνισμοί, έλεγχος ποιότητας, παραλαβής) και καλής εκτέλεσης του έργου. Επιπρόσθετα, έχει επιτελέσει σημαντικό έργο στον τομέα της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία και έχει καταγραφεί στον τεχνολογικό χάρτη των Ιονίων αλλά και της χώρας ως ένας σημαντικός θεσμός, παρά τον σχετικά μικρό χρόνο λειτουργίας του, που δεν ασχολείται με αναλώσιμες εκδηλώσεις αλλά δημιουργεί υποδομές και μηχανισμούς που μπορούν να παράγουν προϊόντα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, όχι απλώς της τοπικής κοινωνίας αλλά και της περιφέρειας γενικότερα.

Η εμπειρία της Ομάδας Έργου του Πανεπιστημίου στην επίβλεψη παρεμφερών υποέργων τεκμαίρεται από την εμπειρία του σε έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας αλλά και σε σύνθετα έργα υποδομών.  Όλα τα παραπάνω έχουν προσδώσει στο Πανεπιστήμιο την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να επιβλέπει υποέργα όπως το συγκεκριμένο.Χρηματοδότηση
 
Το έργο "Σύμβουλος  Τεχνικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων" έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, συγχρηματοδοτείται από την Ε.E. και υλοποιείται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Copyright 2005. All Rights Reserved.
Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Τελευταία Νέα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ   |   ΝΕΑ   |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ     |  SITE MAP
Επιλογές

Πληροφοριακή Υποδομή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ευρυζωνικότητα

Μέτρο 4.2

Πρόσκληση 93

Τεχνική Υποστήριξη για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην ΠΙΝ

Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών στην ΠΙΝ