Προμήθεια αναλωσίμων (Απρίλιος 2008)

Social Media
Δημοσίευση: 07-04-2008 11:41 | Προβολές: 1293
Έναρξη: 04-04-2008 |Λήξη: 11-04-2008
[Έληξε]
Η Επιτροπή Ερευνών, στo πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών», το οποίο χρηματοδοτείται από τo Ευρωπαϊκό Κοινό Ταμείο και τους Εθνικούς Πόρους προκειμένου να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους έως και τις 11/4/2008, να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές, αναλυτικά: ποιότητα, τιμή μονάδος, σε σφραγισμένο φάκελο.

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη οικονομική προσφορά με την προϋπόθεση ότι τα είδη που θα προσφερθούν θα καλύπτουν τις προδιαγραφές που προβλέπονται ή θα έχουν ανωτέρου επιπέδου προδιαγραφές.

Τις Τεχνικές Προδιαγραφές μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από τη διεύθυνση Ντίνου Θεοτόκη 9, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100 τηλ.: 2661080391. Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα https://www.ionio.gr/rc/greek/news.php Νέο παράθυρο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθ. Β. Χρυσικόπουλος
Αντιπρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας