Ανακοίνωση για προσκλήσεις που αφορούν απευθείας αναθέσεις

Social Media
Δημοσίευση: 08-06-2021 14:16 | Προβολές: 1039
Έναρξη: 08-06-2021 |Λήξη: 31-12-2021
[Σε Εξέλιξη]

Σας ενημερώνουμε ότι, με βάση τις διατάξεις του ν.4782/2021: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και  αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», από 01/06/2021 ισχύουν τα κάτωθι:

  • το ανώτατο όριο για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται, ανά κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού των έργων, στο ποσό των 30.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  • οι σχετικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών απαιτείται να αναρτώνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Συνεπώς, πριν την έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης προσφορών, παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΙΠ (diagon.rc@ionio.gr) τις σχετικές προσκλήσεις, προκειμένου να αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας