Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο "OPEN ART 2"

Social Media
Δημοσίευση: 27-04-2021 12:23 | Προβολές: 1367
Έναρξη: 27-04-2021 |Λήξη: 12-05-2021
[Έληξε]
image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου


Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «OPEN ART 2» μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 6/22.04.2021 ακ. έτους 2020-21 Συνεδρίασης των μελών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου: - για ένα (1) αντικείμενο στο Θεματικό Πεδίο: «Ψηφιακές Τέχνες» - για ένα (1) αντικείμενο στο Θεματικό Πεδίο: «Κινηματογράφος» σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 48 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.

Δικαίωμα Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Η πρόσκληση απευθύνεται στους ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ιονίου Πανεπιστημίου και ειδικότερα σε όσους είναι ενταγμένοι ή ενταχθούν στα θεματικά πεδία τα οποία αναφέρονται κατωτέρω, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας. Η πρόσκληση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και σε αφυπηρετήσαντες Καθηγητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης ένταξης στο Μητρώο. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να ικανοποιούν τα απαιτούμενα από την πρόσκληση προσόντα.


Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η: Άγγελος Φλώρος, Επίκουρος Καθηγητής
Τύπος Προγράμματος ως προς τη Μέθοδο Υλοποίησης: Εξ αποστάσεως
Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.

Θεματικό Πεδίο: Κινηματογράφος
Περιγραφή έργου (1): Διδακτικό έργο και εκπαιδευτική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων περιλαμβάνοντας: προετοιμασία διδακτικού υλικού, δημιουργία διαφανειών παρουσίασης, ηλεκτρονική επικοινωνία για την επίλυση αποριών, προετοιμασία και καθορισμός ερωτήσεων για τεστ αξιολόγησης/εργασίες, διόρθωση και βαθμολόγηση των αντίστοιχων τεστ αξιολόγησης/εργασιών και συγκεκριμένα για τη διδακτική ενότητα ταινιών μικρού μήκους με
3 υποενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: α) Συγγραφή Σεναρίου Μικρού Μήκους β) Σχεδιασμός Ταινιών Μικρού Μήκους, γ) Παραγωγή Ταινιών Μικρού Μήκους

Θεματικό Πεδίο: Ψηφιακές Τέχνες
Περιγραφή έργου (2): Διδακτικό έργο και εκπαιδευτική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων περιλαμβάνοντας: προετοιμασία διδακτικού υλικού, δημιουργία διαφανειών παρουσίασης, ηλεκτρονική επικοινωνία για την επίλυση αποριών, προετοιμασία και καθορισμός ερωτήσεων για τεστ αξιολόγησης/εργασίες, διόρθωση και βαθμολόγηση των αντίστοιχων τεστ αξιολόγησης/εργασιών και συγκεκριμένα για τη διδακτική ενότητα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Συγγραφή Καλλιτεχνικών Προτάσεων Ψηφιακής Τέχνης.Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας