Νομοθεσία
    Ο πίνακας σε αρχείο Excel

ΜονάδεςΤίτλοςΠεριγραφήΑρχείο
0 ΠΔ 432/05.05.1981 ΠΔ 432/05.05.1981 «Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»  19810100118.pdf
0 Ν. 1268/1982 Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»  19820100087.pdf
0 Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις»  19990100280.pdf
0 Ν. 2916/2001 Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής»  20010100114.pdf
0 Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  20020100152.pdf
0 Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»  20070100130.pdf
0 Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49) Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49) «Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»  20080100049.pdf
0 ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008) ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.»  20080100220.pdf
0 Οδηγός Χρηματοδότησης Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 2006, Κέρκυρα  ee_funding2006.pdf
0 ΚΥΑ /679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Τ.Β’) ΚΥΑ /679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Τ.Β’) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά  K.Y._679-96_.pdf
0 Ν. 3614/2007 Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»  20070100267.pdf
0 Υπουργική Απόφαση Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, αριθμ. 14053/ ΕΥΣ 1749  20080200540.pdf
0 Εγκύκλιος με θέμα Οδηγίες προς τις ΕΥΔ Εγκύκλιος με αρ. Πρωτ. 4670/ΕΥΣ 551/01.02.08 με θέμα «Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την για την επιβεβαίωση της επάρκειας δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013 για το διάστημα μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων  4670_55101.02.08.pdf
0 Επιστολή της ΕΥΔ του ΕΠΕΑΕΚ Επιστολή με αρ. πρωτ 14882/15.07.08 της ΕΥΔ του ΕΠΕΑΕΚ με θέμα «Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο»
1 ΠΔ 432/05.05.1981 ΠΔ 432/05.05.1981 «Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»  19810100118.pdf
1 Ν. 1268/1982 Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»  19820100087.pdf
1 Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις»  19990100280.pdf
1 Ν. 2916/2001 Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής»  20010100114.pdf
1 Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  20020100152.pdf
1 Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»  20070100130.pdf
1 Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49) Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49) «Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»  20080100049.pdf
1 ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008) ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.»  20080100220.pdf
1 Οδηγός Χρηματοδότησης Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 2006, Κέρκυρα  ee_funding2006.pdf
1 ΚΥΑ /679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Τ.Β’) ΚΥΑ /679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Τ.Β’) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά  K.Y._679-96_.pdf
2 ΠΔ 432/05.05.1981 ΠΔ 432/05.05.1981 «Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»  19810100118.pdf
2 Ν. 1268/1982 Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»  19820100087.pdf
2 Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις»  19990100280.pdf
2 Ν. 2916/2001 Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής»  20010100114.pdf
2 Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  20020100152.pdf
2 Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»  20070100130.pdf
2 Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49) Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49) «Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»  20080100049.pdf
2 ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008) ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.»  20080100220.pdf
2 Οδηγός Χρηματοδότησης Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 2006, Κέρκυρα  ee_funding2006.pdf
2 ΚΥΑ /679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Τ.Β’) ΚΥΑ /679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Τ.Β’) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά  K.Y._679-96_.pdf
2 Νόμος 3614/2007 Νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013, άρθρα 3, 7 και άρθρο 21 παρ.2  20070100267.pdf
2 Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008)  20080200540.pdf
2 Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 «Διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999», άρθρο 56, παρ.3, άρθρο 60 (α)  l_21020060731el00250078.pdf
2 Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006 Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006 «Θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο  l_37120061227el00010183.pdf
2 Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  odigos_sde_31072008.pdf
2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  EGXEIRIDIO_DIAXEIRISHS.zip
3 ΠΔ 432/05.05.1981 ΠΔ 432/05.05.1981 «Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»  19810100118.pdf
3 Ν. 1268/1982 Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»  19820100087.pdf
3 Ν. 2286/1995 Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»  19950100018.pdf
3 Ν. 2522/1997 Ν. 2522/1997 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.  19970100178.pdf
3 Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις»  19990100280.pdf
3 Ν. 2916/2001 Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής»  20010100114.pdf
3 Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  20020100152.pdf
3 ΠΔ 60/2007 ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την  20070100064.pdf
3 Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»  20070100130.pdf
3 ΠΔ 118/2007 ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»  20070100150.pdf
3 Νόμος 3614/2007 Νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013», άρθρο 3 παρ.2 σημείο (ιδ), άρθρο 21 παρ.2 και 5 και άρθρο 25 παρ.1 και 2.  20070100267.pdf
3 Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49) Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49) «Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»  20080100049.pdf
3 ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008) ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.»  20080100220.pdf
3 Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008)  20080200540.pdf
3 Οδηγία 2004/18/ΕΚ Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών  D200418EK.pdf
3 Οδηγός Χρηματοδότησης Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 2006, Κέρκυρα  ee_funding2006.pdf
3 ΚΥΑ /679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Τ.Β’) ΚΥΑ /679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Τ.Β’) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά  K.Y._679-96_.pdf
3 Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 «Διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999», άρθρο 60 (α)  l_21020060731el00250078.pdf
3 Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006 Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006 «Θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο  l_37120061227el00010183.pdf
3 Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  odigos_sde_31072008.pdf
3 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  EGXEIRIDIO_DIAXEIRISHS.zip
4 ΠΔ 432/05.05.1981 ΠΔ 432/05.05.1981 «Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»  19810100118.pdf
4 Ν. 1268/1982 Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»  19820100087.pdf
4 Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις»  19990100280.pdf
4 Ν. 2916/2001 Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής»  20010100114.pdf
4 Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  20020100152.pdf
4 Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»  20070100130.pdf
4 Νόμος 3614/2007 Νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013», άρθρο 3 και άρθρο 21 παρ. 2 και 3  20070100267.pdf
4 Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49) Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49) «Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»  20080100049.pdf
4 ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008) ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.»  20080100220.pdf
4 Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 2006, Κέρκυρα  ee_funding2006.pdf
4 ΚΥΑ /679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Τ.Β’) ΚΥΑ /679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Τ.Β’) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά  K.Y._679-96_.pdf
4 Π.Δ. 60/2007 Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και τη  20070100064.pdf
4 Π.Δ. 118/2007 Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», άρθρο 38.  20070100150.pdf
4 Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008)  20080200540.pdf
4 Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 «Διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999», άρθρο 60 (α)  l_21020060731el00250078.pdf
4 Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006 Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006 «Θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο  l_37120061227el00010183.pdf
4 Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  odigos_sde_31072008.pdf
4 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  EGXEIRIDIO_DIAXEIRISHS.zip
5 ΠΔ 432/05.05.1981 ΠΔ 432/05.05.1981 «Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»  19810100118.pdf
5 Ν. 1268/1982 Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»  19820100087.pdf
5 Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις»  19990100280.pdf
5 Ν. 2916/2001 Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής»  20010100114.pdf
5 Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  20020100152.pdf
5 Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»  20070100130.pdf
5 Νόμος 3614/2007 Νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013», άρθρο 3 παρ. 2 και άρθρο 21 παρ. 6  20070100267.pdf
5 Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49) Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49) «Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»  20080100049.pdf
5 ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008) ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.»  20080100220.pdf
5 Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008)  20080200540.pdf
5 Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 2006, Κέρκυρα  ee_funding2006.pdf
5 ΚΥΑ /679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Τ.Β’) ΚΥΑ /679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Τ.Β’) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά  K.Y._679-96_.pdf
5 Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 «Διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999», άρθρο 60  l_21020060731el00250078.pdf
5 Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006 Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006 «Θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο  l_37120061227el00010183.pdf
5 Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  odigos_sde_31072008.pdf
5 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  EGXEIRIDIO_DIAXEIRISHS.zip
5 Π.Δ. 186/1992 Π.Δ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, ως ισχύει  19920100084.pdf
5 Νόμος 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α’/94) Νόμος 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α’/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος  19940100043.pdf
5 Νόμος 2362/95 (ΦΕΚ Α 247/27.11.1995) Νόμος 2362/95 (ΦΕΚ Α 247/27.11.1995) περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις  19950100247.pdf
6 ΠΔ 432/05.05.1981 ΠΔ 432/05.05.1981 «Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»  19810100118.pdf
6 Ν. 1268/1982 Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»  19820100087.pdf
6 Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α΄) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις»  19990100280.pdf
6 Ν. 2916/2001 Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής»  20010100114.pdf
6 Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  20020100152.pdf
6 Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α’ 130) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις»  20070100130.pdf
6 Νόμος 3614/2007 Νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013», άρθρο 3 και άρθρο 21 παρ.3  20070100267.pdf
6 Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49) Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α’ 49) «Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλες διατάξεις»  20080100049.pdf
6 ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008) ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ Α’ 220/3.11.2008) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.»  20080100220.pdf
6 Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, 2006, Κέρκυρα  ee_funding2006.pdf
6 ΚΥΑ /679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Τ.Β’) ΚΥΑ /679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826 Τ.Β’) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά  K.Y._679-96_.pdf
6 Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 «Διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999», άρθρο 57  l_21020060731el00250078.pdf
6 Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  odigos_sde_31072008.pdf
6 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  EGXEIRIDIO_DIAXEIRISHS.zip
0-6 Ν.3848, ΦΕΚ71 19-05-2010 Άρθρο 36, 37. Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.  38482010.pdf
0-6 Ν.3794, ΦΕΚ156 04.09.2009 Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανωτάτης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.  37942009.pdf
0-6 Ν.3685, ΦΕΚ148 16.07.2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.  36852008.pdf
0 Ν.4485/2017 Ν. 4485/2017: Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις  4485_2017.pdf
0 Ν. 4412/2016 Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" [Περισσότερες πληροφορίες]  4412_2016.pdf

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας