ΤΑ ΕΡΓΑ

Χάρη στην χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ μέσω του Υπ.Ε.Π.Θ., το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μπόρεσε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια σειρά σημαντικών έργων: να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία σε προπτυχιακό επίπεδο, να στηρίξει την έρευνα, να δημιουργήσει νέα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, να οργανώσει και να λειτουργήσει δύο νέα πανεπιστημιακά τμήματα. Παρακάτω ένας κατάλογος των έργων αυτών:

(Στα Ακρωνύμια T. ΙΣΤ. : Tμήμα Ιστορίας, Τ.Α. Β. : Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Μ.Σ.: Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.: Tμήμα Ξένων Γλωσσών- Μετάφρασης και Διερμηνείας )

1

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου (Α’ φάση).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Σελλά, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., καθ. Δ. Τσουγκαράκης Τ. ΙΣΤ., καθ. Π. Πιζάνιας, Τ. ΙΣΤ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 345.118,94 €
Έτος έναρξης: 2000
Έτος λήξης: 2004
Περιγραφή: Λειτουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών:

α) Επιστήμη της Μετάφρασης (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ) με τρεις ειδικεύσεις:

-θεωρία και διδακτική της μετάφρασης και της διερμηνείας,
-Μετάφραση και νέες τεχνολογίες,
-Οικουμενική, νομική και πολιτική μετάφραση.

β)Ιστορία της Πόλης και της Κτιριοδομίας μετά τον 16 ο αιώνα (Τ.ΙΣΤ.) Αντικείμενο του ΜΠΣ είναι η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στην περιοχή της «Ιστορίας της πόλης και κτιριοδομίας μετά τον 16 ο αιώνα». Σκοπός του είναι η ειδίκευση πτυχιούχων ΑΕΙ και η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο αντικείμενο της ιστορικής τεκμηρίωσης υλικών και στους γενικούς κανόνες επεμβάσεων στη συντήρηση- επαναχρησιμοποίηση μνημείων και οικισμών κυρίως των χώρων της μεσογειακής λεκάνης. Αποβλέπει στην κατάρτιση επιστημόνων στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διεπιστημονικές προσέγγισης και συνεργασίας, ώστε να καταστούν ικανοί να παράγουν και νέα γνώση.

γ)Ιστορία και Τεκμηρίωση σε σύγχρονα ζητήματα (Τ.ΙΣΤ.) Στο ΜΠΣ αυτό συγκροτήθηκε εξαρχής με στόχο την εκπαίδευση στην ιστορική έρευνα σε πραγματικές ερευνητικές συνθήκες, την οποία υποστήριξε εξαρχής η χρήση πληροφορικής. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 το περιεχόμενο του ΜΠΣ, διατηρώντας τον αρχικό του στόχο, μετεξελίχθηκε με τη προσθήκη της διδακτικής και ευρύτερα των νέων τεχνολογιών, σε συνεργασία των 2 τμημάτων Ιστορίας και Πληροφορικής. Ο τίτλος του ΜΠΣ στο εξής είναι: Ιστορική Έρευνα- Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες.

2

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του συστήματος βιβλιοθηκών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Γ. Μπώκος, Τ.Α.Β.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 1.544.560 €
Έτος έναρξης: 2000
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Aναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του συστήματος των βιβλιοθηκών του Ιονίου Πανεπιστημίου με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδικτυακό περιβάλλον και οι τεχνολογίες της πληροφορίας.

 

3

Πρακτική Άσκηση φοιτητών Ιονίου Πανεπιστημίου Τ.Α.Β. (Α’ –Β’ φάση).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Δ. Μοσχόπουλος, Τ.Α.Β.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 238.537,41 €
Έτος έναρξης: 2000
Έτος λήξης: 2004
Περιγραφή: Πρακτική άσκηση φοιτητών του τμήματος Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας με σκοπό: α) την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω πρακτικών εφαρμογών σε φορείς αρχείων, βιβλιοθηκών και μουσείων και β) τη βελτίωση δυνατοτήτων επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών.

4

Πρακτική Άσκηση φοιτητών Ιονίου Πανεπιστημίου Τ.Α.Β. (Γ’ φάση).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Σ. Ασωνίτης, Τ.Α.Β.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 200.982,38 €
Έτος έναρξης: 2005
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Πρακτική άσκηση φοιτητών του τμήματος Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, πινακοθήκες, ταινιοθήκες, κ.λ.π,) και επαφή τους με το επαγγελματικό περιβάλλον που βελτίωσε τις δυνατότητες επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

5

Πρακτική Άσκηση φοιτητών Ιονίου Πανεπιστημίου Τ.Μ.Σ. (Γ’ φάση).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Ι.Τουλής, Τ.Μ.Σ .
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 151.484,28 €
Έτος έναρξης: 2005
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Η πρακτική άσκηση στο Τ.Μ.Σ., αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στόχο έχει να εφαρμόσουν οι φοιτητές γνώσεις και πρακτικές που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, παράλληλα με την απόκτηση καλλιτεχνικής - επαγγελματικής συνείδησης και την ενίσχυση των δυνατοτήτων επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Στα πλαίσια του προγράμματος προσφέρεται στους φοιτητές του Τ.Μ.Σ. η δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε αντικείμενα όπως: εκτέλεση μουσικού οργάνου, σύνθεση, παιδαγωγική οργάνων, μουσικές επιστήμες, μουσική παιδαγωγική, ηχοληψία και εφαρμογή μουσικών τεχνολογιών κ.α..

6

Πρακτική Άσκηση φοιτητών Ιονίου Πανεπιστημίου Τ.ΙΣΤ. (Γ’ φάση).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Α. Μάλλιαρης, Τ.ΙΣΤ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 100.806,84 €
Έτος έναρξης: 2005
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Πρακτική άσκηση φοιτητών του τμήματος Ιστορίας σε φορείς εντός και εκτός Κέρκυρας (δημόσιες βιβλιοθήκες, αρχαιολογικά μουσεία και εφορίες αρχαιοτήτων, κ.λ.π.) και ενίσχυση των δυνατοτήτων επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

7

Προγράμματα επιχειρηματικότητας Γραφείου Διασύνδεσης.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Ε. Πρόντζας, Τ.ΙΣΤ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 100.000 €
Έτος έναρξης: 2004
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Συμβουλευτική υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με σκοπό τη διεύρυνση της ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τον προσδιορισμό σπουδών και των χορηγούμενων πτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων του Πανεπιστημίου.( Το έργο λειτούργησε υποστηρικτικά με το Γραφείο Διασύνδεσης).

8

Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου : Επιστήμη της Πληροφορίας (Τ.Α.Β).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Γ. Μπώκος (Τ.Α.Β).
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 491.100 €
Έτος έναρξης: 2003
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Λειτουργία Μεταπτυχιακού με δύο κατευθύνσεις : α) Οργάνωση και διοίκηση βιβλιοθηκών με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, β) Υπηρεσίες πληροφόρησης σε ψηφιακό περιβάλλον.

9

Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου: Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των ιστορικών πηγών. (Τ. ΙΣΤ.)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Αγγελομάτη.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 283.200 €
Έτος έναρξης: 2003
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Λειτουργία ΜΠΣ με αντικείμενο την κριτική έκδοση ιστορικών πηγών (εγγράφων και χειρογράφων) με παράλληλη ιστορική τεκμηρίωση του περιεχομένου τους.

10

Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου: Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Α.Β.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Ε. Γεργατσούλης, ΤΑΒ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 43.375 €
Έτος έναρξης: 2003
Έτος λήξης: 2006
Περιγραφή: Αναβάθμιση προγραμμάτων των προπτυχιακών σπουδών του Τ.Α.Β με την εισαγωγή ομάδας εξειδικευμένων θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων πληροφορικής, την ενίσχυση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών με την εισαγωγή εξειδικευμένων σεμιναρίων και τη διοργάνωση κύκλου διαλέξεων.

11

Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου: Πρ oγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Μ.Σ.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Α. Μνιέστρης, Τ.Μ.Σ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 72.800 €
Έτος έναρξης: 2003
Έτος λήξης: 2006
Περιγραφή: Αναβάθμιση προγραμμάτων των προπτυχιακών σπουδών του Τ.Μ.Σ και ενίσχυση του Τμήματος αυτού με το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής στην εκπαιδευτική, ερευνητική και καλλιτεχνική δραστηριότητά του.

12

Αναμόρφωση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου (Τ.Μ.Σ).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Α. Μνιέστρης, Τ.Μ.Σ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 207.500 €
Έτος έναρξης: 2004
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Λειτουργία Μεταπτυχιακού με αντικείμενο την ειδίκευση στη θεωρία και τη δημιουργία μορφών μουσικής τέχνης στη βάση με τη χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας του ήχου.

13

Αναμόρφωση Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ιστορική Δημογραφία (Τ. ΙΣΤ.).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Ανωγιάτης, Τ.ΙΣΤ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 172.300 €
Έτος έναρξης: 2004
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με αντικείμενο την αναδρομική μελέτη των ιστορικών, δημογραφικών και στατιστικών πηγών που παρατηρούνται στη μεγάλη χρονική διάρκεια, ώστε να κατανοηθεί η δημογραφική πορεία και συμπεριφορά των πληθυσμών κατά το παρελθόν.

14

Πυθαγόρας- Eνίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια: Nαυτιλιακή Ιστορία των Ελλήνων (Τ.ΙΣΤ.).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ.Καθ. Α. Χαρλαύτη, Τ.ΙΣΤ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 80.000 €
Έτος έναρξης: 2004
Έτος λήξης: 2006
Περιγραφή: Ιστορική έρευνα της ναυτιλιακής ιστορίας των Ελλήνων και καταγραφή, ταξινόμηση και επεξεργασία σχετικών αρχείων και τεκμηρίων.

15

Πυθαγόρας- Eνίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια: Ο ελληνικός χώρος και ο ευρωατλαντικός ανταγωνισμός. (Τ. ΙΣΤ.).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Ανωγιάτης, Τ.ΙΣΤ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 80.000 €
Έτος έναρξης: 2004
Έτος λήξης: 2006
Περιγραφή: Ιστορική έρευνα για την περιγραφή των πολιτικοοικονομικών και αμυντικών επιπτώσεων του ευρωατλαντικού ανταγωνισμού στον ελληνικό χώρο, υπό το πρίσμα της στρατηγικής θέσης της Ελλάδας και της Κύπρου.

16

Πυθαγόρας- Eνίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια: Ψηφιακό και Ιστορικό Βιογραφικό Λεξικό των δημιουργών του ελληνικού κράτους (1790-1832) – (Τ.ΙΣΤ.).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Π. Πιζάνιας, Τ.ΙΣΤ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 80.000 €
Έτος έναρξης: 2004
Έτος λήξης: 2006
Περιγραφή: Προχωρώντας πέρα από τις δυνατότητες του Προγράμματος συγκρότησε μέσω ιστορικής έρευνας στη δημιουργία ψηφιακού ιστορικού βιογραφικού λεξικού των δημιουργών του ελληνικού κράτους για το διάστημα 1790-1832. Η ψηφιακή ενιαία βάση περικλείει τα εξής:
α) 508 δομημένα βιογραφικά των διανοούμενων της ελληνικού διαφωτισμού.
β) 1850 δομημένα βιογραφικά μελών της Φιλικής.
γ) 8455 δομημένα βιογραφικά στελεχών της επανάστασης του 1821.

17

Πυθαγόρας ΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Προβιομηχανικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τεχνικές στα νησιά του Ιονίου (18 ος -20 ος αιώνας) – (Τ.ΙΣΤ.)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Ε. Ολυμπίτου, Τ.ΙΣΤ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 30.000 €
Έτος έναρξης: 2005
Έτος λήξης: 2007
Περιγραφή: Ιστορική και εθνολογική έρευνα των προβιομηχανικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων στα Ιόνια Νησιά (18 ος - 20 ος αιώνας).

18

Πυθαγόρας ΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα πληροφοριακών πηγών στον παγκόσμιο ιστό.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Ε. Γεργατσούλης, ΤΑΒ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 50.000 €
Έτος έναρξης: 2005
Έτος λήξης: 2007
Περιγραφή: Έρευνα σε θέματα που αφορούν την αναπαράσταση της πληροφορίας και την ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα πληροφοριακών πηγών στον παγκόσμιο ιστό με έμφαση τη διαχείριση πληροφορίας πολιτιστικού περιεχομένου (πληροφορίας που διαχειρίζονται τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες και τα μουσεία).

19

Περιβάλλον Πυθαγόρας ΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Μελέτη και αποτύπωση επιλεγμένων ελληνικών ηχοτοπίων.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Α. Μνιέστρης, Τ.Μ.Σ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 102.600 €
Έτος έναρξης: 2005
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Μελέτη, συλλογή και αποτύπωση της ακουστικής διάστασης των ελληνικών οικοσυστημάτων και δημιουργία ηχητικού χάρτη της ελληνικής επικράτειας.

20

Φύλλο Πυθαγόρας ΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Γυναίκες και γάμος στην Κέρκυρα, Οικονομικές δραστηριότητες & κοινωνική αναπαραγωγή (17 ος -19 ος αιώνας).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Αγγελομάτη, Τ.ΙΣΤ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 102.600 €
Έτος έναρξης: 2005
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Πρωτογενής αρχειακή έρευνα σχετικά με την ιστορία των γυναικών της Κέρκυρας από το 1600 έως το 1864 και συγγραφή συνθετικής μονογραφίας με βάση τις πηγές αυτές.

21

Ηράκλειτος – Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα (Τ.Α.Β).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Σ. Καπιδάκης, Τ.Α.Β.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 31.757 €
Έτος έναρξης: 2002
Έτος λήξης: 2007
Περιγραφή: Εκπόνηση διατριβής με τίτλο: « Πολιτικές διάθεσης του ψηφιακού υλικού σε ψηφιακές βιβλιοθήκες».

22

Ηράκλειτος – Υποτροφίες Έρευνας με Προτεραιότητα στη βασική έρευνα ( Τ.Α.Β).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Γ. Μπώκος, Τ.Α.Β
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 32.537 €
Έτος έναρξης: 2002
Έτος λήξης: 2007
Περιγραφή: Eκπόνηση Διατριβής με τίτλο: «Ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον πληροφόρησης».

23

Ηράκλειτος – Υποτροφίες Έρευνας με Προτεραιότητα στη βασική έρευνα ( Τ.ΙΣΤ.).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Σοφιανός, Τ.ΙΣΤ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 33.797 €
Έτος έναρξης: 2002
Έτος λήξης: 2007
Περιγραφή: Eκπόνηση Διατριβής με τίτλο: «Γεώργιος Βαρδάνης, Μητροπολίτης Κέρκυρας, συμβολή στη μελέτη του βίου και του συγγραφικού του έργου».

24

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Τμήματος Ιστορίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Α. Ευσταθίου, Τ.ΙΣΤ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 12.300 €
Έτος έναρξης: 2004
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Οργάνωση εξετάσεων για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών στην πληροφορική.

25

Ανάπτυξη και Εισαγωγή Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και Συνοδευτικών δράσεων στο Ιόνιο Πανεπιστημίου.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Α. Ευσταθίου, Τ.ΙΣΤ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 180.000 €
Έτος έναρξης: 2005
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Διαμόρφωση και ενσωμάτωση στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών των έξι τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου μαθημάτων επιλογής, τα οποία προώθησαν την εξοικείωση των φοιτητών του Ιδρύματος με την έννοια της επιχειρηματικότητας, ως γνώση, κουλτούρα και επιλογή σταδιοδρομίας.

26

Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου- Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Χ.Ξανθουδάκης.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 1.146.130,46 €
Έτος έναρξης: 2004
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Στόχος του έργου είναι η οργάνωση και λειτουργία στα ακαδημαϊκά έτη 2004-2008 του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας με σκοπό οι απόφοιτοι του να καλύψουν την επαγγελματική ζήτηση σε ένα πολλαπλό χώρο της ελεύθερης αγοράς, για τον οποίο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα ανώτατη επαγγελματική κατάρτιση: κινηματογράφος, βίντεο, οπτικοακουστικά περιβάλλοντα, γραφικές τέχνες, ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου, παραγωγή, θεωρία και ιστορία σύγχρονων μορφών τέχνης. Επίσης οι απόφοιτοι θα μπορούν να απασχοληθούν στους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

27

Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου- Τμήμα Πληροφορικής.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Β. Χρυσικόπουλος
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 1.183.128,47 €
Έτος έναρξης: 2004
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Στόχος του έργου είναι η οργάνωση και λειτουργία στα ακαδημαϊκά έτη 2004-2008 του τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με σκοπό να αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό μηχανισμό ο οποίος θα εκπαιδεύσει υψηλής ποιότητας επιστήμονες στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής με δύο επιμέρους καινοτόμους προσανατολισμούς: α) θεωρία και εφαρμογές της Πληροφορικής στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και β) Πληροφοριακά Συστήματα.

28

Γραφείο Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου (Α’ ΦΑΣΗ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ.Κονόρτας, Τ.ΙΣΤ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 48.008,94 €
Έτος έναρξης: 2000
Έτος λήξης: 2001
Περιγραφή: Συνέχιση (από το ΕΠΕΑΕΚ Ι) και λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου στοχεύοντας στην δημιουργία μόνιμου μηχανισμού αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του Ιδρύματος, που παράγει μελλοντικά επιστημονικά και τεχνικά στελέχη, με την παραγωγή που θα απασχολήσει τα στελέχη αυτά.

29

Γραφείο Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου (Β’ ΦΑΣΗ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Ε. Πρόντζας, Τ.ΙΣΤ.
Χρηματοδότηση: YΠΕΠΘ
Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισμός: 278.520 €
Έτος έναρξης: 2001
Έτος λήξης: 2008
Περιγραφή: Δίαυλος Επικοινωνίας μεταξύ πολιτισμικών αντικειμένων εκπαίδευσης ( ιστορία, μουσική, γλωσσική επικοινωνία, αρχεία, βιβλίο) και των χώρων εργασίας σε σύγχρονες πολυπολιτισμικές συνθήκες, συντονισμός των τρόπων προαγωγής κάθε ενός από τα σχετικά με αυτά επιστημονικά πεδία και διαμόρφωση σχετικών δραστηριοτήτων καινοτομικών υπηρεσιών και προϊόντων, παραλλήλως με την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών και επιχειρηματικοτήτων.