ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σε αυτές τις ιστοσελίδες μπορείτε να βρείτε συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΠΕΠΘ Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), που υλοποιήθηκαν από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Όπως είναι γνωστό το ΕΠΕΑΕΚ είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση με βασικό, εκπεφρασμένο από την Πολιτεία, στόχο να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις προκλήσεις που διαμορφώνονταν διεθνώς με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες ανάπτυξης και ποιότητας ζωής, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ραγδαία ανάπτυξη της γνώσης, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και ο μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας με την αξιοποίηση των πληροφοριών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, επ’ ωφελεία της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Το ΕΠΕΑΕΚ είναι ένα από τα 24 Προγράμματα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006) για την Ελλάδα, το οποίο και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) κατά 75% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.

Ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου περισσότερο από ποτέ αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα επιβίωσης και προόδου των κοινωνιών. Το νέο περιβάλλον απαιτεί από το εκπαιδευτικό σύστημα την εκπαίδευση νέων, και όχι μόνο, ικανών να ανταποκρίνονται στις νέες κοινωνικές ανάγκες, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να ενταχθούν στην ενεργό ζωή και την αγορά εργασίας, χρησιμοποιώντας, αξιοποιώντας και διευρύνοντας στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης τις γνώσεις τους. Οι σημερινές κοινωνικές ανάγκες από την ίδια τη φύση τους δίνουν έμφαση στη γνώση, την προσαρμοστικότητα και την ευρηματικότητα. Απαιτούν ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, ταχείας αντίδρασης σε προκλήσεις, ανάληψη πρωτοβουλιών, διαχείριση επιλογών. Το εκπαιδευτικό σύστημα, βασικό δομικό στοιχείο διαμόρφωσης του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού χρειάζεται να μεταμορφωθεί σταδιακά για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και προκλήσεις.

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΥπΕΠΘ περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη δέσμη συνεκτικών μέτρων και ενεργειών με απώτερο στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας και σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000 - 2006

Οι στόχοι και ο συνολικός σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) εντάσσονται στην εθνική στρατηγική για την εκπαίδευση. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κινείται παράλληλα με σημαντικές δράσεις θεσμικού χαρακτήρα στον τομέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι προτεραιότητες και τα μέτρα που αναπτύσσονται, βρίσκονται σε συνάφεια με τη γενικότερη πολιτική ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, το εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση, την εκπαιδευτική πολιτική και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπούν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των δυνατοτήτων της νεολαίας για ένταξη στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό, στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Όπως είναι, ίσως, γνωστό, ο Ειδικός Λογαριασμός του Ιονίου Πανεπιστημίου συστήθηκε το 1988, σύμφωνα με το από 8.11.1988 απόσπασμα πρακτικών της 6ης συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ι.Π., με σκοπό τη διάθεση και διαχείριση κονδυλίων για την :

που συνδέουν την έρευνα και την εκπαίδευση με την παραγωγή.

α. Επιτροπή Ερευνών

Η διοίκηση και διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε. π ραγματο π οιείται α π ό την Επιτροπή Διαχείρισης και α π ό τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού .

Η Επιτροπή Διαχείρισης , αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Ιόνιου Πανεπιστήμιου , με εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα , που τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις σε περιοδικά κύρους , βιβλία και μονογραφίες , από αυτοδύναμη ανάπτυξη και εκτέλεση έργων, αλλά , επιπλέον , και με πείρα σε ζητήματα σχεδιασμού , διοίκησης και διαχείρισης έργων. Η Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κάθε εκπρόσωπος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία συγκροτείται στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με την προβλεπόμενη, στο άρθρο 12, παρ. 1, εδ. γ', του Ν. 2083/92, ειδική σύνθεσή της.

β. Η Γραμματεία του Λογαριασμού

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη Υπηρεσία, η οποία διέπεται ως προς τη διοίκηση και τις αρμοδιότητες της από τις διατάξεις του Π.Δ. 432/81 (ΦΕΚ Α/118), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις Υπουργικές Αποφάσεις Β1/819/20.12.1988 (ΦΕΚ Β/920/882), 679/22.8.1996 (ΦΕΚ Β/826/10-9-96) και το Ν. 3027/2002.

Η Γραμματεία στελεχώνεται από μόνιμο (επιστημονικό ή άλλο) ή επί συμβάσει προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ/679/22.8.1996 και αποτελεί ένα εκ των δύο οργάνων Διοίκησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαιδευτικής κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών.

Η Γραμματεία ασχολείται με:

Οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού κατατίθενται σε λογαριασμό τραπέζης και αναλαμβάνονται με εντολές του προέδρου ή του αναπληρωτή του.

Όλες οι δαπάνες διενεργούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 679/96 ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας, αξιοπιστίας και διαφάνειας σε ένα πλαίσιο χρηστής διαχείρισης.

Στον Ε.Λ.Κ.Ε. γίνεται κάθε έτος τακτικός έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές τους οποίους επιλέγει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου από πίνακα δέκα ορκωτών – λογιστών, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, μετά από αίτηση της Συγκλήτου. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Ανάπτυξης, στον Υπουργό Οικονομικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στη Σύγκλητο του ΑΕΙ και στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού.

Εκτός όμως από τον παραπάνω τακτικό έλεγχο ο Ειδικός Λογαριασμός δέχεται ελέγχους και από:

Παρά τις εγγενείς δυσκολίες που χαρακτηρίζουν ένα νεοϊδρυθέν περιφερειακό Α.Ε.Ι. και το υψηλό, πολλές φορές, κόστος της έρευνας (υλικοτεχνική υποδομή, ειδικό επιστημονικό προσωπικό κ.α.), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατόρθωσε χάρις στις φιλότιμες προσπάθειες πολλών μελών ΔΕΠ, και τη χρηματοδότηση μέσα από τα ερευνητικά προγράμματα, να αναπτύξει μία σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, να προαγάγει συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς και να συμβάλει, έστω κατά τι, στην λύση του προβλήματος της ανεργίας των νέων επιστημόνων.

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Ι.Π., από της συστάσεώς του μέχρι σήμερα, έχει υλοποιήσει, και υλοποιεί, πάνω από 200 ερευνητικά έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνείς Οργανισμούς, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), υπουργεία, τράπεζες, οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς, επίσης, και από ιδιωτικούς φορείς. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων επιτυγχάνονται διμερείς ή πολυμερείς διακρατικές συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς, στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και σε τρίτες χώρες.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχώς αυξάνονται τα ανταγωνιστικά προγράμματα που εξασφαλίζουν τα μέλη Δ.Ε.Π., ενώ παράλληλα αυξάνει σε μεγάλο βαθμό η συνεργασία τους με τοπικούς φορείς (Νομαρχίες, Δήμους, Επιμελητήρια), γεγονός που καθιερώνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το κάνει συμμέτοχο και αρωγό στην επίλυση προβλημάτων περιφερειακού χαρακτήρα και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή πρέπει να ενταθεί, να οργανωθεί και να συστηματοποιηθεί από όλα τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί και διεκδικητικοί των πόρων που προορίζονται για την έρευνα και την εκπαίδευση μέσα από το Δ΄ ΚΠΣ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  

Καθ. Βασίλειος Χρυσικόπουλος

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης