Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημιουργίας ερευνητικών δομών, στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας
Προθεσμία Υποβολής: 20-10-2017 (Έληξε)

Πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Αρμόδιος Φορέας: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Περιγραφή:

 

Η περιφεριάρχης Βορείου Αιγαίου καλεί:

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

  • Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12,  ν .4386/2016
  • Πανεπιστήμια
  • ΤΕΙ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων),προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.

 

Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις με στόχο την αναβάθμιση, συμπλήρωση ή / και επέκταση ή / και δημιουργία ερευνητικών υποδομών στο Βόρειο Αιγαίο για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Ειδικότερα οι δράσεις θα αφορούν κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό νέο ή αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενου καθώς και δαπάνες που θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη δραστηριότητας που συμβάλει άμεσα στην επίτευξη του ειδικού στόχου της επενδυτικής προτεραιότητας. Σχετίζεται δε άμεσα με τις προτεραιότητες που τίθενται στην στρατηγική RIS3, για αύξηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια. Η δράση αφορά την χρηματοδότηση ερευνητικών φορέων ενισχύοντας τις υποδομές τους με στόχο την δραστηριοποίηση των τοπικών και μη φορέων ανάπτυξης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υποδομές που θα ενισχυθούν αφορούν:

• ερευνητικό εξοπλισμό και μέσα με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικού-ερευνητικού έργου για την βελτίωση και την εξέλιξη των μοναδικών τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων διατροφής προσανατολισμένα στην RIS3.

• ερευνητικό εξοπλισμό και μέσα με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικού-ερευνητικού έργου για τη διαχείριση θαλασσίων πόρων και τη μελέτη των περιβαλλοντικών και άλλων επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και φύσης στον παράκτιο χώρο.

• ερευνητικό εξοπλισμό και μέσα με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικού-ερευνητικού έργου για την τεχνολογικά ασφαλή παραγωγή και διαχείριση πολιτισμικών υπηρεσιών και προϊόντων με ταυτόχρονη αναβάθμιση και συγκρότηση ενός νέου πλαισίου συστημικής οργάνωσης των προϊόντων του Πολιτισμού, του Ψηφιακού Πολιτισμού και της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας.

• ερευνητικό εξοπλισμό και μέσα με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικού-ερευνητικού έργου για έξυπνες μεταφορές στο χώρο της Ναυτιλίας και του Εμπορίου. Αναφορικά με τις ως άνω δράσεις αξίζει να σημειωθεί ότι μείζον στόχος αποτελεί η αναβάθμιση της έρευνας στην Περιφέρεια αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας για την ανάδειξη υφιστάμενων προϊόντων, καθώς την δημιουργία νέων προϊόντων και μεταπροϊόντων και την ανάπτυξη υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω ερευνητική υποδομή θα πρέπει να καταλήγει στην δημιουργία προϊόντος το οποίο θα διατίθεται για χρήση στο παραγωγικό δυναμικό της περιφέρειας και θα είναι ευρέως δημοσιευμένο.

Η Πρόσκληση αφορά την ενίσχυση δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων που εποπτέυονται απο τον Υπουργό Παιδειας, ερευνας και Θρησκευμάτων και τη ΓΓΕΤ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή του Οδηγού "Κρατικές ενισχύσεις και RIS3" και συγκεκριμένα στο έγγραφο της ΕΥΚΕ με τίτλο "ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ".

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

www.pepba.gr


Τελευταία ενημέρωση: 22-08-2017 12:34

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


ΕΣΠΑ banner

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κεντρική σελίδα Προκηρύξεων
webrescom
:: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ::
rc@ionio.gr
:: Αρχική ::
:: ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ::

Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας