Ε.Λ.Κ.Ε.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή.
Η υλοποίηση των Προγραμμάτων αυτών επιτυγχάνεται με τη συμβολή των μελών του εν ενεργεία επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων, επισκεπτών, ερευνητών, στελεχών της αγοράς, όταν και ό,που κρίνεται απαραίτητο, με βάση τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες των εκτελούμενων έργων.
Στην επιλογή των θεμάτων έρευνας και στην ακολουθούμενη μεθοδολογία, οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΛΚΕ απολαμβάνουν πλήρους ελευθερίας στα πλαίσια της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών είναι προσπελάσιμα από όλα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας.
Oι Eπιστημονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων είναι μέλη ΔEΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου ως ερευνητές, όμως, μπορούν να μετέχουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές ή και εξωτερικοί συνεργάτες. Σε μερικές περιπτώσεις, ως βοηθοί ερευνητές μπορεί να συμμετέχουν και προπτυχιακοί φοιτητές.
Η ερευνητική δραστηριότητα καταλήγει στη δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και στη δημοσίευση τεχνικών μελετών και μονογραφιών.
Η Διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού πραγματοποιείται από την Επιτροπή Διαχείρισης και από τη Γραμματεία του Λογαριασμού. Η Επιτροπή Διαχείρισης, αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, με εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα, που τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις σε περιοδικά κύρους, βιβλία και μονογραφίες, από αυτοδύναμη ανάπτυξη και εκτέλεση έργων, αλλά, επιπλέον, και με πείρα σε ζητήματα σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης έργων.
Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, αποτελείται από τρία τμήματα:
α) από τη Γραμματεία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, οι κυριότερες δραστηριότητες της οποίας είναι: η γραμματειακή υποστήριξη της εν λόγω Επιτροπής, η διεκπεραίωση των αποφάσεων και της αλληλογραφίας της Επιτροπής, η προετοιμασία των συνεδριάσεων, η συγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, η εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής, η τήρηση πρωτοκόλλου (εισερχόμενα-εξερχόμενα και ενημέρωση Προέδρου), η εξωτερική επικοινωνία με τους διάφορους συνεργαζόμενους χρηματοδοτικούς και άλλους φορείς κ.λπ.
β) το Λογιστήριο, το οποίο ασχολείται κυρίως με τη λογιστική παρακολούθηση του Ειδικού Λογαριασμού, τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί, προϋπολογισμοί, απολογισμοί), την απόδοση των πάσης φύσεως φόρων και ασφαλιστικών εισφορών ή κρατήσεων, την έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, την παρακολούθηση της τράπεζας, τη μισθοδοσία, την ενταλματοποίηση και τη συνακόλουθη έκδοση των επιταγών, την έκδοση δελτίων δαπανών και τις αποδόσεις των ενταλμάτων προπληρωμής.
γ) από τη Διαχείριση, η οποία ελέγχει την επιλεξιμότητα κατά την εκτέλεση όλων των δαπανών των έργων σύμφωνα με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους και τον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος [έκδοση 2006] συντάσσει οικονομικές και άλλες στατιστικές καταστάσεις σχετικές με την πορεία υλοποίησης των έργων, επικοινωνεί με τους φορείς χρηματοδότησης και διεκπεραιώνει τα διάφορα παραδοτέα των έργων. Εξάλλου, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις γραμματείες των Επιστημονικών Υπευθύνων για την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που προβλέπει ο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος.
Τη γενική εποπτεία και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία όλων των Τμημάτων της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού έχει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και ο Προϊστάμενος Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας.
Ο ΕΛΚΕ του Ι.Π., από της συστάσεώς του μέχρι σήμερα, έχει υλοποιήσει, και υλοποιεί, πάνω από 250 ερευνητικά έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνείς Οργανισμούς, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, υπουργεία, τράπεζες, οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς, επίσης, και από ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων της τελευταίας πενταετίας ήταν 4,5 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων επιτυγχάνονται διμερείς ή πολυμερείς διακρατικές συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς, στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και σε τρίτες χώρες.
Τα αντικείμενα ή οι επιστημονικές περιοχές, στις οποίες υλοποιούνται τα ερευνητικά προγράμματα, ποικίλουν ανάλογα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με σημαντικότερες τις εξής:

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  • Κοινωνικές Επιστήμες

  • Επιστήμη της Μετάφρασης

  • Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες

  • Μουσική

  • Τέχνες Ήχου και Εικόνας

  • Μουσειολογία

  • Οργάνωση Βιβλιοθηκών και Αρχείων

Στο ανθρώπινο δυναμικό του Ιονίου Πανεπιστημίου περιλαμβάνονται 80 μέλη ΔΕΠ (ο αριθμός αυτός θα μεταβληθεί αυξητικά, λόγω της ίδρυσης 2 νέων Τμημάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο), καθώς και 54 υπαλλήλους με σπουδές, κυρίως, σε οικονομικές, διοικητικές και επιστήμες της πληροφορίας.
Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, έναντι των υπηρεσιών και διευκολύνσεων που παρέχει στα ερευνητικά προγράμματα (διάθεση χώρων, εξοπλισμού και λοιπής υποδομής) παρακρατά ποσοστό 15% επί των πληρωμών των ερευνητικών προγραμμάτων, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τον χρηματοδότη. Tα ποσά που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο από την παρακράτηση αυτή είναι σημαντικά και, με απόφαση της Συγκλήτου, κατανέμονται για να ενισχύσουν την εκπαίδευση, τη μη χρηματοδοτούμενη από άλλους πόρους έρευνα και άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας