Ε.Λ.Κ.Ε.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή.

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων αυτών επιτυγχάνεται με τη συμβολή των μελών του εν ενεργεία επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων, επισκεπτών, ερευνητών, στελεχών της αγοράς, όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο, με βάση τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες των εκτελούμενων έργων. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών είναι προσπελάσιμα από όλα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας.

Μετά από μια περίοδο διαβούλευσης (08 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου 2021), όπου κλήθηκαν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να υποβάλλουν τα σχόλια, τις υποδείξεις και τις προτάσεις τους, ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου οριστικοποιήθηκε, εγκρίθηκε από το ΕΕΟ της ΕΕ, τη Σύγκλητο και δημοσιεύθηκε στις 29.06.2021 στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Τροποποιήθηκε ως προς το Παράρτημα ΙΙ, Κανονισμός Μετακινήσεων (ΦΕΚ 2082/Β'/31.3.2023) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 όπως ισχύει (ΦΕΚ 7518/Β'/31.12.2023).


 

Διεύθυνση Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π.

Η υπηρεσία που υποστηρίζει οικονομικά και διοικητικά τον Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π. ονομάζεται Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. 

Η δομή και οργανωτική διάρθρωση αυτής έχει ορισθεί σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης (ΦΕΚ 204/30-01-2018) η οποία απαρτίζεται από τέσσερα επιμέρους τμήματα και ένα γραφείο. Η Διεύθυνση Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Δ.Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ως σκοπό τη διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή καθώς και ίδιους πόρους και προορίζονται για την κάλυψη κάθε είδους δαπανών που προορίζονται για την εκτέλεση έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι.


Οργανωτική διάρθρωση Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π.
Οργανωτική διάρθρωση Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π.


 

Ενημέρωση: 07-01-2024
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας