80636: Πλατφόρμα οργάνωσης και διάχυσης πολιτιστικής πληροφορίας με εκτεταμένη πραγματικότητα MIS 5210544
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλίζος Σταύρος
Πλατφόρμα οργάνωσης και διάχυσης πολιτιστικής πληροφορίας με εκτεταμένη πραγματικότητα MIS 5210544
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ86 «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 53.125,00 €
Ακρωνύμιο: CURATORx

Το CURATORx θα δημιουργήσει ένα σύστημα ΤΠΕ που θα διευκολύνει πολιτιστικούς οργανισμούς στην οργάνωση και διάχυση της πληροφορίας που διαθέτουν με χρήση νέων μέσων αυξάνοντας ραγδαία την προσβασιμότητα, τη διάδραση του επισκέπτη με τις συλλογές, τα διαθέσιμα μουσειακά/πολιτιστικά περιβάλλοντα καθώς και το πλήθος εναλλακτικών, συσχετισμένων με το πολιτιστικό υλικό, εκπαιδευτικών ενοτήτων.
Το CURATORx στοχεύει στη δημιουργία μιας ευκαιρίας για την εξερεύνηση του χώρου πολυκαναλικής (multi-channel) τεχνολογίας έξυπνης διαχείρισης δεδομένων και εκτεταμένης πραγματικότητας (eXtended Reality, XR) πολλών χρηστών για πρόσβαση σε πολιτιστική πληροφορία με: (α) συνδυασμό των τεχνολογιών XR για τη δημιουργία εμπειριών πρόσβασης στα πολιτιστικά δεδομένα που μπορούν να μοιραστούν, είναι εκπαιδευτικές και μόνιμες, (β) μετατροπή της αποκλειστικά φυσικής πρόσβασης στις πληροφορίες και συμμετοχής στα δρώμενα πολιτιστικών οργανισμών στον επαυξημένο, μέσω των ΤΠΕ, ψηφιακό χώρο, (γ) υποστήριξη των δράσεων των πολιτιστικών οργανισμών για τη συλλογή και οργάνωση της πληροφορίας που διαθέτουν με χρήση τεχνολογιών εξόρυξης γνώσης (data mining), (δ) εισαγωγή προτυποποιημένων μεθόδων πρόσβασης στο πολιτιστικό περιεχόμενο με αφήγηση-ξενάγηση βάσει νοηματικής σύνδεσης (storytelling) αλλά και μεθόδους δημιουργίας εκπαιδευτικών ενοτήτων με αξιοποίηση τεχνικών παιχνιδοποίησης (gamification) και εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας (edutainment), (ε) προσδιορισμό ενός χρηματοικονομικού μοντέλου εκμετάλλευσης της πρόσβασης στην πολιτιστική πληροφορία που είναι βιώσιμο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για ανοικτή και δωρεάν πρόσβαση στη βασική πολιτιστική πληροφορία, (στ) υποστήριξη συμμετοχικής δράσης του κοινού στη δημιουργική διαδικασία της πολιτιστικής πληροφορίας.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας