80625: Ασφάλεια σε Κυβερνοφυσικά Συστήματα, σε Ψηφιακά Δίδυμα σε Περιβάλλον Industry 4.0 και στο Metaverse - Διαδίκτυο της Νέας Γενιάς
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάγκος Εμμανουήλ
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 50.000,00 €

Στo πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναλαμβάνει την εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας στις κάτωθι δράσεις που εντάσσονται στην Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025:
- ασφάλεια σε κτβερνοφυσικά συστήματα (cyber-physical systems security)
- ασφάλεια στα ψηφιακά δίσυμα σε περιβάλλον industry 4.0 (digital twins security)
- ασφάλεια στο metaverse - Διαδίκτυο Νέας Γενιάς (metaverse - Next Generation Internet Security)


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας