80623: Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων (Ν) στους αμπελώνες της Κεφαλονιάς
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατσαλήρου Ειρήνη
Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων (Ν) στους αμπελώνες της Κεφαλονιάς
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γενική Κατηγορία
Κωδικός Πρόσκλησης: 1η Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 1, Υπομέτρο 16.1-16.2 και 16.1-16.5
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 32,641,48 €
Ακρωνύμιο: ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Το έργο "Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων (Ν) στους αμπελώνες της Κεφαλονιάς" υλοποιήθηκεσε δύο κύκλους σύμφωνα με την ΥΑ 3886/11-05-20218 (ΦΕΚ1735/τ. Β'/17-05-2018), όπως ισχύει.

Ο α' Κύκλος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 1: Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας του Υπομέτρου 16.1- 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020 και αφορούσε στην οργάνωση ομάδων εργασίας και συναντήσεων για την ολοκλήρωση της σύνταξης και της υποβολής επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο της Δράσης 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας (κωδ. έργου ΕΛΚΕ 80569).

Ο β' Κύκλος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας του Υπομέτρου 16.1- 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020 (κωδ. έργου ΕΛΚΕ 80623) με την σύμπραξη των: ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», και ειδικότερα το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ), στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης EURICON ΕΠΕ, Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας ΟΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ, Δρ. Αργύριος Γεράκης, σύμβουλος γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Δίκτυο για την Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στην Γεωργία ‘ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ’, ΕΛΚΕ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  

Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η εφαρμογή πιλοτικών καινοτόμων μέτρων, τα οποία μπορούν να εξοικονομήσουν εδαφική υγρασία κατά τα κρίσιμα στάδια της καλλιεργητικής περιόδου στους αμπελώνες της Κεφαλονιάς και να προσφέρουν σημαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο μείωσης εισροών λιπασμάτων, σε μια περίοδο που το κόστος λίπανσης για τους παραγωγούς έχει εκτοξευτεί, λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης. Επιπλέον, με την παρούσα δράση επιδιώκεται: α) μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και περιορισμός των απωλειών του αζώτου από έκπλυση και απονιτροποίηση, και β) διατήρηση της υγείας των εδαφών των αμπελώνων. Αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο σημαντικές προσπάθειες στη χώρα μας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων εφαρμογής της μειωμένης εδαφοκατεργασίας, καθώς και της συνδυαστικής εφαρμογής της μειωμένης εδαφοκατεργασίας: i) με οργανική λίπανση και ii) με λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης αζώτου, στους αμπελώνες του νησιού.     


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας