80619: Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 MIS 5184287
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρακάκης Μανόλης
Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 MIS 5184287
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ193 «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» Α/Α ΟΠΣ: 6054
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 663.318,00 €

Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5184287 υλοποιήθηκε με σκοπό την υποστήριξη και ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου. Αφορούσε σε δράσεις για την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου  κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων του Ιδρύματος στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ εκπαιδευτικού και παραγωγικών φορέων. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ενισχύθηκε η λειτουργία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης με αρμοδιότητες α) την ενημέρωση των φοιτητών  β) τη διεκπεραίωση των διαδικαστικών θεμάτων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, γ) την ανίχνευση νέων φορέων συνεργασίας, δ) την αποτίμηση της πρακτικής άσκησης του κάθε ασκούμενου, η οποία διασφαλίζεται μέσα από την παρακολούθηση της ΠΑ και την αξιολόγηση των εκθέσεων των φοιτητών, των εκθέσεων αξιολόγησης των φορέων και  του επιστημονικού υπευθύνου

Η παρούσα Πράξη περιελάμβανε στο φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος για το ακαδ. έτος 2022-2023, υλοποιήθηκε με τρία (3) Υποέργα:

Υποέργο 1: Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου (κωδ. ΕΛΚΕ 80619)
Υποέργο 2: Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου (κωδ. ΕΛΚΕ 80620)
Υποέργο 3: Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (κωδ. ΕΛΚΕ 80621)

Η Πράξη μεταφέρεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6004515 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου» (ΑΔΑ: ΨΘΕΞ-ΚΘΘ) 

 

Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας