80612: Αδριατικές Σπουδές MIS 5162238
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπαρούτσος Φώτιος
Αδριατικές Σπουδές MIS 5162238
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ153 «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης» Α/Α ΟΠΣ: 4775
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας
Προϋπολογισμός: 79.705,00 €

Αντικείμενο του Υποέργου Α/Α 03 «Adriatic Studies» της Πράξης  «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 –2020 με κωδικό ΟΠΣ MIS 516223 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους αποτέλεσε ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών β' κύκλου (μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών) μεταξύ του Πανεπιστημίου του Buckingham και του Ιονίου Πανεπιστημίου υπό τον τίτλο «Adriatic Studies» που στοχεύει στη σύνδεση του Τμήματος Ιστορίας με συναφή τμήματα σπουδών από την ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής (Πανεπιστήμιο Πάντοβας, Τμήμα Σπουδών στην Ιστορία, τη Γεωγραφία και την Αρχαιότητα/ Πανεπιστήμιο Λιουμπλιάνας, Τμήμα Ιστορίας/ Πανεπιστήμιο Σαλέντο, Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών), η δημιουργία ερευνητικού δικτύου για θέματα που αφορούν την ιστορικότητα της περιοχής και την κινητικότητα ανθρώπων και ιδεών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως και η καινοτομία στο χώρο των ιστορικών σπουδών.


Η Πράξη «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» υποστήριξε τις διαδικασίες ωρίμανσης έξι (6) ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών β' και γ' κύκλου (σχεδιασμός στόχων και περιεχομένου προγράμματος, παραγωγή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού, με έμφαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ανοικτής πρόσβασης, παραγωγή υλικού για την προβολή του Ιδρύματος και των αυτών προγραμμάτων), και όχι την πλήρη λειτουργία τους, ώστε ένα μεγάλο μέρος αυτών να μπορούν να καταστούν βιώσιμα σε βάθος χρόνου και να αποτελέσουν τη βάση για την πλήρη ανάπτυξη της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η Πράξη μεταφέρεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (μεταφερόμενη Πράξη της ΠΠ 2014-2020)» και Κωδικό ΟΠΣ 6004810 και (ΑΔΑ: 66ΥΔΗ-ΘΙΝ).


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας