80611: ΞΠΜΣ Υβριδικές Τέχνες MIS 5162238
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ονοράτου Νταλίλα
ΞΠΜΣ Υβριδικές Τέχνες MIS 5162238
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ153 «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης» Α/Α ΟΠΣ: 4775
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €

Αντικείμενο του Υποέργου Α/Α 05 «Υβριδικές Τέχνες (MARes)» της Πράξης  «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 –2020 με κωδικό ΟΠΣ MIS 516223 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους αποτέλεσε ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών β' κύκλου (μεταπτυχιακό πρόγγραμμα σπουδών) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο υπό τον τίτλο «Υβριδικές Τέχνες (MARes)».

Ως έκφραση συνεργατικής διεπιστημονικότητας, οι Υβριδικές Τέχνες αντιπροσωπεύουν τόσο μια διαπερατή συνύπαρξη σε εργαστηριακούς χώρους όσο και μια ενότητα για φανταστικές θεωρίες. Σε αντίθεση με το άκαμπτο χάσμα του τι είναι καλλιτεχνικό και επιστημονικό ερευνητικό πρωτόκολλο, οι Υβριδικές Τέχνες, ως έννοια, αποτελεί πρόκληση για τη διαδικασία καθορισμού κατηγοριών. Έξω από το κουτί, καινοτόμες και εξαιρετικά πειραματικές οι Υβριδικές Τέχνες είναι μια ενσάρκωση της ρευστότητας και αποτελούν νοοτροπία για τις προκλήσεις του Ανθρωποκενίου. Οι τέχνες μπορούν να βοηθήσουν τον επαγγελματία σε οποιοδήποτε ειδικότητα να σκέφτεται πιο δημιουργικά. Για να μεταφερθεί η καινοτομία σε άλλο επίπεδο, απαιτείται να ξεπεραστούν οι ιεραρχίες της συμβατικής εκπαίδευσης. Οι τέχνες προσφέρουν τους πιο συνειδητά αναπτυσσόμενους κλάδους μη γραμμικής και ολοκληρωμένης σκέψης, και τα δύο κλειδιά για κάθε μετασχηματιστική εργασία. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Υβριδικές Τέχνες (MARes) δίνει έμφαση στην ανεξάρτητη μελέτη πάνω από τη διδασκόμενη ύλη και στοχεύει στην προετοιμασία αναδυόμενων ερευνητών, είτε για επαγγελματική εργασία είτε πριν από ένα διδακτορικό.

Η Πράξη «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» υποστήριξε τις διαδικασίες ωρίμανσης έξι (6) ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών β' και γ' κύκλου (σχεδιασμός στόχων και περιεχομένου προγράμματος, παραγωγή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού, με έμφαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ανοικτής πρόσβασης, παραγωγή υλικού για την προβολή του Ιδρύματος και των αυτών προγραμμάτων), και όχι την πλήρη λειτουργία τους, ώστε ένα μεγάλο μέρος αυτών να μπορούν να καταστούν βιώσιμα σε βάθος χρόνου και να αποτελέσουν τη βάση για την πλήρη ανάπτυξη της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η Πράξη μεταφέρεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (μεταφερόμενη Πράξη της ΠΠ 2014-2020)» και Κωδικό ΟΠΣ 6004810 και (ΑΔΑ: 66ΥΔΗ-ΘΙΝ).


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας