80609: Μεταπτυχιακό στις Σπουδές Ασφάλειας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς MIS 5162238
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κάτσιος Σταύρος
Μεταπτυχιακό στις Σπουδές Ασφάλειας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς MIS 5162238
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ153 «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης» Α/Α ΟΠΣ: 4775
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €

Αντικείμενο του Υποέργου Α/Α 01 «Security and Cultural Heritage Studies» της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 –2020 με κωδικό ΟΠΣ MIS 5162238 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους αποτέλεσε ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών β' κύκλου (μεταπτυχιακό πρόγγραμμα σπουδών) υπό τον τίτλο «MA in Security and Cultural Heritage Studies» Μεταπτυχιακό στις Σπουδές Ασφάλειας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς) που στοχεύει στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των φοιτητών στη βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς και των σχετικών με αυτήν δραστηριοτήτων με επίκεντρο τον τουρισμό, με
ειδικότερα πεδία αναφοράς:
➢ την πολιτιστική κληρονομιά και τους πολιτιστικούς πόρους
➢ τη διαχείριση της οικονομικής, κοινωνικής, οικολογικής και πολιτισμικής βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της UNESCO
➢ τις πολιτικές για ην πολιτιστική κληρονομιά και την προστασία της
➢ τον εντοπισμό και την ανάλυση των απειλών για την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό
➢ τα πολυεπίπεδα ζητήματα σχετικά με την υλική πολιτιστική κληρονομιά στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών, της πολιτιστικής σπουδαιότητας, του παγκόσμιου τουρισμού, της μετανάστευσης και της περιβαλλοντικής κρίσης
➢ πολιτιστική κληρονομιά και οι σύγχρονές μορφές συμβατικών ή υβριδικών συγκρούσεων
➢ την καινοτόμο συμμετοχική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των εμπλεκόμενων δρώντων
➢ ρόλος των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών στην διαχείριση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιά και της ανάπτυξης του τουρισμού
➢ τεχνικές διαχείρισης της διαφορετικότητας της κουλτούρας και της επικοινωνίας για τη βιωσιμότητα σχετικών οικονομικών κλάδων όπως ο τουρισμός
➢ τα φυσικά και τεχνητά πολιτιστικά και τουριστικά αξιοθέατα,
➢ τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εμπειρίες σε περιβάλλον διακοπών

Η Πράξη «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» υποστήριξε τις διαδικασίες ωρίμανσης έξι (6) ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών β' και γ' κύκλου (σχεδιασμός στόχων και περιεχομένου προγράμματος, παραγωγή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού, με έμφαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ανοικτής πρόσβασης, παραγωγή υλικού για την προβολή του Ιδρύματος και των αυτών προγραμμάτων), και όχι την πλήρη λειτουργία τους, ώστε ένα μεγάλο μέρος αυτών να μπορούν να καταστούν βιώσιμα σε βάθος χρόνου και να αποτελέσουν τη βάση για την πλήρη ανάπτυξη της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η Πράξη μεταφέρεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (μεταφερόμενη Πράξη της ΠΠ 2014-2020)» και Κωδικό ΟΠΣ 6004810 και (ΑΔΑ: 66ΥΔΗ-ΘΙΝ).


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας