80605: Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ιονίου Πανεπιστημίου MIS 5184868
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπότσης Μιλτιάδης
Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ιονίου Πανεπιστημίου MIS 5184868
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ194 «Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Α/Α ΟΠΣ: 6025
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τουρισμού
Προϋπολογισμός: 195.020,00 €

Η Πράξη "Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ιονίου Πανεπιστημίου" είχε σκοπό την υποστήριξη του έργου της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΜΣΣ) του Ιονίου Πανεπιστημίου και ειδικότερα στην ενίσχυση της επιχειρησιακής του ικανότητας για τη διαμόρφωση, διαχείριση και παρακολούθηση σχεδίων στρατηγικής, την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος και συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού με το ΥΠΑΙΘ καθώς και τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων επίδοσης και επιτευγμάτων, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία του μέσω τριών (3) υποέργων:

Υποέργο 1: Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ιονίου Πανεπιστημίου (υλοποίηση με ίδια μέσα) (κωδ. ΕΛΚΕ 80605)
Υποέργο 2: Υπηρεσίες υλοποίησης στρατηγικού σχεδιασμού (προσφυγή σε ανάδοχο) (κωδ. ΕΛΚΕ 80606)
Υποέργο 3: Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας  (προσφυγή σε ανάδοχο) (κωδ. ΕΛΚΕ 80607)

στα οποία συγκαταλέγονται όλες οι απαραίτητες δράσεις και ενέργειες με τις οποίες πραγματοποιείται συστηματικά και αποτελεσματικά η υποστήριξη του ιδρύματος σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων Διοίκησης. Επιπλέον, μέσω των προτεινόμενων δράσεων εξασφαλίζεται η επιτυχής υλοποίηση του Υφιστάμενου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου, καθώς και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η Πράξη υλοποιείται γύρω από τρεις (3) άξονες που στόχο έχουν την ολοκληρωμένη κάλυψη των απαιτήσεων της πρόσκλησης και την ταυτόχρονη και συνδεδεμένη εξέλιξη και υλοποίησή τους. Με την υλοποίηση της Πράξης, επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση και η δημιουργία μίας αποτελεσματικής και πλήρως στελεχωμένης Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και εφαρμοσμένα μοντέλα διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού .

Η Πράξη μεταφέρεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ 6004357 και τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Γραφείο/Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (ΑΔΑ: 9ΜΠ9Η-Σ31)


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας