80600: Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο MIS 5162236
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κερμανίδου Κάτια - Λήδα
Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο MIS 5162236
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ166 «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης» Α/Α/ ΟΠΣ: 4959
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 76.467,07 €

Η Πράξη με τίτλο "Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο"η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 –2020 με κωδικό ΟΠΣ 5162236 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους συντονίστηκε και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΚεΚΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο έχει αναπτύξει δράσεις εκπαίδευσης σε ζητήματα επιχειρηματικότητας που  απευθύνονται σε φοιτητές και ερευνητές, δράσεις καθοδήγησης σε περιπτώσεις αξιοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από ερευνητικές εργασίες ή εργαστήρια, αλλά και διαγωνισμούς, σεμινάρια και εξειδικευμένα εργαστήρια συμβουλευτικής πάνω σε ζητήματα αξιοποίησης έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικών ιδεών.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι της Πράξης ήταν οι ακόλουθοι:
•    Εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας,
•    Κατανόηση της επίδρασης ψηφιακών τεχνολογιών στην σύγχρονη επιχειρηματικότητα,
•   Ανάπτυξη ικανότητας φοιτητών για σύλληψη μιας καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας και απόκτηση δεξιότητας μετατροπής της ιδέας σε επιχειρηματικό μοντέλο και επιχειρηματικό πλάνο,
•   Ενίσχυση της κουλτούρας της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσω δράσεων εκπαίδευσης της ακαδημαϊκής κοινότητας όλων των τμημάτων αλλά και των ερευνητικών δομών του ιδρύματος, 
•   Ενδυνάμωση επιχειρηματικής ικανότητας προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών/ υποψήφιων διδακτόρων και ερευνητικών ομάδων μέσω στοχευμένων σεμιναρίων που αφορούν θέματα αιχμής στον τομέα της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας,
•    Διασύνδεση φοιτητικών/ ερευνητικών ομάδων και υποστήριξη διατμηματικών και διεπιστημονικών εργασιών
•    Ενθάρρυνση της συμμετοχής των φοιτητών/ ερευνητών σε μαραθώνιους καινοτομίας (innovation hackathon) για ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που αφορούν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, 
•    Εκτίμηση της επιχειρηματικής δυναμικής που απορρέει από την ερευνητική δράση του ιδρύματος, τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, σύνδεση με κοινότητα και οικοσύστημα καινοτομίας,
•    Αξιοποίηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και μαραθωνίων καινοτομίας καθώς και ερευνητικών εκροών του ιδρύματος,
•    Ωρίμανση επιχειρηματικών εγχειρημάτων .


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας