80581: ΑΡΩΜΑ ΜΕΛΙΟΥ - ΑΡΩΜΑτικό αποτύπωμα ΜΕΛΙΟΥ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σκώττη Ευσταθία
ΑΡΩΜΑ ΜΕΛΙΟΥ - ΑΡΩΜΑτικό αποτύπωμα ΜΕΛΙΟΥ
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γενική Κατηγορία
Κωδικός Πρόσκλησης: 1η Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 1, Υπομέτρο 16.1-16.2 και 16.1-16.5
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 82.773,63 €
Ακρωνύμιο: ΑΡΩΜΑ ΜΕΛΙΟΥ

Το έργο με τίτλο "ΑΡΩΜΑτικό αποτύπωμα ΜΕΛΙΟΥ" υλοποιήθηκεσε δύο κύκλους σύμφωνα με την ΥΑ 3886/11-05-20218 (ΦΕΚ1735/τ. Β'/17-05-2018), όπως ισχύει.

Ο α' Κύκλος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 1: Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας του Υπομέτρου 16.1- 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020 και αφορούσε στην οργάνωση ομάδων εργασίας και συναντήσεων για την ολοκλήρωση της σύνταξης και της υποβολής επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο της Δράσης 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας (κωδ. έργου ΕΛΚΕ 80581).

Ο β' Κύκλος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας του Υπομέτρου 16.1- 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020 (κωδ. έργου ΕΛΚΕ 80637) με την σύμπραξη των: ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, ΕΛΚΕ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ίδρυμα Κόκκαλη, Αγροτικός-Ελαιουργικός, Οινοποιητικός-Σταφιδικός Συνεταιρισμός Ζακύνθου, Αγροτικός Συνεταιρισμός Μελιού Θυμαρίτης, Συμβουλευτική Ανάλυσις Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η ανάδειξη των ποιοτικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων του μελιού των νησιών, μέσω ενός αρωματικού αποτυπώματος και η διασφάλιση για τον καταναλωτή, θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία του και για το λόγο αυτό, θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και αφορά σε μελισσοκόμους των Ιονίων Νήσων και των Δωδεκανήσων, ωστόσο τα αποτελέσματά της μπορούν να επεκταθούν και να ωφελήσουν το σύνολο των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων των νησιών της χώρας 

Επισημαίνεται ότι η πρόταση συμβάλλει, στον παγκόσμιο «Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης» (Sustainable Development Goal -SDG) 12, καθώς παρέχοντας πληροφόρηση για την προέλευση και την ποιότητα του μελιού, ενισχύεται η «υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή».

Η καινοτομία της παρούσας πρότασης έγκειται στο ότι έρχεται να καλύψει όλα τα παραπάνω κενά που αφορούν στη γεύση, το άρωμα και τη γεωγραφική προέλευση του μελιού, μέσω της εκτίμησης των αρωματικών – πτητικών συστατικών, με χρωματογραφικές και φασματοσκοπικές τεχνικές που σε συνδυασμό με στατιστική ανάλυση και χημειομετρία μπορούν να αποδώσουν και ένα βιογεωγραφικό αποτύπωμα (fingerprint), το οποίο δύναται να ενσωματώνει βοτανική και γεωγραφική προέλευση καθώς αυτά, εν τέλει, είναι που προσδίδουν το άρωμα και τη γεύση στο μέλι και αποτελούν δείκτες βοτανικής και, σε πολλές περιπτώσεις, γεωγραφικής προέλευσης του μελιού, κι επηρεάζουν την προτίμηση του καταναλωτή και κατά συνέπεια την εμπορική του αξία. 

 

 


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας