80579: Διερεύνηση της σκέψης μαθητών και φοιτητών σε θέματα χημικής ανάλυσης
INNOVATION
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουλουγλιώτης Διονύσιος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: 36.400,00 €

Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης εκπονείται από την κα Μαρία Μαυρλιδη η διατριβή με τίτλο "Διερεύνηση της σκέψης μαθητών και φοιτητών σε θέματα χημικής ανάλυσης".

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της σκέψης (ιδεών, συλλογισμών και πρακτικών) μαθητών και φοιτητών σε θέματα χημικής ανάλυσης. Επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι η ανάδειξη και χαρτογράφηση των ιδεών, συλλογισμών και πρακτικών μαθητών και φοιτητών κατά την εμπλοκή τους σε εργασίες χημικής ανάλυσης, η σύγκριση των ιδεών, συλλογισμών και πρακτικών διαφορετικών ομάδων μαθητών και φοιτητών για τη διαπίστωση διαφορών και η εξέταση της σχέσης των ιδεών, συλλογισμών και πρακτικών μαθητών και φοιτητών με το είδος της εργασίας και τη φύση του θέματος της χημικής ανάλυσης με το οποίο εμπλέκονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί σύγκριση ομάδων πολλαπλών περιπτώσεων στο συνεχές αρχαρίων – ειδικών, προκειμένου να αναδειχθούν οι διαφορές στη χημική σκέψη διαφορετικών ομάδων μαθητών και φοιτητών. Τα δεδομένα της έρευνας θα προέλθουν από γραπτές απαντήσεις και ημιδομημένες συνεντεύξεις των συμμετεχόντων και θα αναλυθούν με κατάλληλη μεθοδολογία ανάλυσης περιεχομένου. Η σημασία της παρούσας έρευνας είναι πολύ μεγάλη, καθώς σκοπεύει να καλύψει σημαντικά κενά στη βιβλιογραφία, με πολλές προεκτάσεις για την έρευνα (ανάπτυξη και εμπλουτισμός πλαισίου ανάλυσης της σκέψης μαθητών και φοιτητών σχετικά με χημικά φαινόμενα) αλλά και τη διδασκαλία και την αξιολόγηση (παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που προάγει τη χημική σκέψη, σύνταξη οδηγιών για την ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων) που σχετίζονται με το ζήτημα αυτό.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας