80553: Παρατηρητήριο Ελληνικών Έργων και Εκδηλώσεων Οπτικοακουστικής Τέχνης καθοδηγούμενο από δεδομένα
INNOVATION
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας
Παρατηρητήριο Ελληνικών Έργων και Εκδηλώσεων Οπτικοακουστικής Τέχνης καθοδηγούμενο από δεδομένα
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΛΙΔΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 125.000,00 €
Ακρωνύμιο: OBAVART

Σκοπός της πρότασης είναι η εύρεση ενός αποτελεσματικού τρόπου μέτρησης της επιρροής των οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών έργων. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός μοντέλου αποτελούμενου από δείκτες ποσοτικοποιήσιμων πληροφοριών, το οποίο θα επιτρέψει την παρατήρηση των τάσεων συσχέτισης μεταξύ των δημιουργικών και παραγωγικών χαρακτηριστικών των οπτικοακουστικών έργων και της απήχησής τους, κυρίως με όρους προβολής από τα διαδικτυακά Μέσα. Για την εφαρμογή του μοντέλου θα συλλεχθούν αυτόματα από τον Παγκόσμιο Ιστό και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πληροφορίες για τα έργα που συναπαρτίζουν το ελληνικό πολιτιστικό τοπίο, οι οποίες θα συμπληρωθούν και θα ελεγχθούν χειρωνακτικά. Οι συγκεντρωθείσες πληροφορίες θα οργανωθούν μέσω τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού και ανάλυσης περιεχομένου σε ένα αποθετήριο ελληνικών οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών έργων· τα αντίστοιχα μεταδεδομένα που θα παραχθούν θα είναι διαθέσιμα ως Συνδεδεμένα Ανοιχτά Δεδομένα. Αυτό το αποθετήριο διαμορφωμένων δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη δημιουργία των δεικτών που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός παρατηρητηρίου, το οποίο θα παρακολουθεί τις τάσεις που επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών των καλλιτεχνικών έργων και της επιτευχθείσας απήχησής τους. Τα ευρήματα που θα προκύπτουν από το παρατηρητήριο μέσω του προτεινόμενου μοντέλου θα αποτελέσουν ένα σώμα γνώσεων που θα δημοσιοποιείται με εκθέσεις αποτελεσμάτων και επιστημονικές εργασίες. Αυτή η καθοδηγούμενη από δεδομένα έρευνα θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα καλλιτεχνικά έργα μπορούν να επιτύχουν τους στόχους απήχησής τους, καθώς και τις αντίρροπες παραμέτρους. Μολονότι η παρούσα εργασία εστιάζει σε τοπικό επίπεδο, το θεωρητικό μοντέλο και τα αντίστοιχα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω διερεύνηση αυτών των τάσεων παγκοσμίως. Επιπλέον, όλα τα δεδομένα και τα ευρήματα που θα συλλεχθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμπνεύσουν και να υποστηρίξουν νέες έρευνες από την επιστημονική κοινότητα, καθώς και να επιτρέψουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από την πολιτιστική βιομηχανία σχετικά με την αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση καλλιτεχνικών έργων.

Ιστότοπος έργου: https://artdata.gr/


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας