80545: Βελτιστοποίηση Μεταφορών με Αλγόριθμους Ελέγχου Οπισθοπίεσης MIS 5131365
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μυλωνάς Φοίβος-Απόστολος
Βελτιστοποίηση Μεταφορών με Αλγόριθμους Ελέγχου Οπισθοπίεσης MIS 5131365
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Β Κύκλος Α.Π.:1596/Β1/340
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 300.000,00 €
Ακρωνύμιο: ΒΕΛΟΣ

Το αντικείμενο του έργου "Βελτιστοποίηση Μεταφορών με Αλγόριθμους Ελέγχου Οπισθοπίεσης - ΒΕΛΟΣ" εστίασε στη σχεδίαση, ανάπτυξη και επίδειξη σε πραγματικές συνθήκες ενός πληροφοριακού συστήματος για μεταφορικές εταιρείες μικρού μεγέθους (αναφορικά με το προσωπικό). Κύριος σκοπός του πληροφοριακού συστήματος ήταν να επιτρέψει την αύξηση της διεκπεραιωτικής ικανότητας της μιας μικρής σε μέγεθος προσωπικού εταιρείας (RMR), ενώ παράλληλα διατηρείται ελεγχόμενο το κόστος λειτουργίας και δίνεται η δυνατότητα προσφοράς νέων υπηρεσιών με κριτήρια ποιότητας υπηρεσίας. Στην καρδιά του πληροφοριακού συστήματος θα υπάρχει ένας αλγόριθμος δρομολόγησης-χρονοπρογραμματισμού, ο οποίος θα βασίζεται στην τεχνική του ελέγχου οπισθοπίεσης (backpressure), η οποία έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς για τη βελτιστοποίηση της ανάθεσης πόρων σε δίκτυα υπολογιστών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η σχετική τεχνική χρησιμοποιήθηκε για τη σχεδίαση και επέκταση ενός αλγορίθμου κατάλληλου για επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας-μεταφορών. Ο εν λόγω αλγόριθμος πλαισιώνεται από δύο υποσυστήματα, ένα συλλογής δεδομένων-αναπαράσταση γνώσης και ένα παρουσίασης των αποτελεσμάτων και λήψης-αποφάσεων. Απώτερος στόχος ήταν να αποδειχθεί η δυνατότητα αναβάθμισης της λειτουργίας της RMR με βάση το προτεινόμενο πληροφοριακό σύστημα και να προαχθεί η αξιοποίησή του προτεινόμενου πλαισίου μεθοδολογίας γενικότερα από μικρομεσαίες εταιρείες του κλάδου μέσω των δράσεων του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Το έργο αρχικού συνολικού προϋπολογισμού 498.750,00€ υλοποιήθηκε με την σύμπαραξη των Φορέων: RMR Ι.K.E., Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Αστική Εταιρία (ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.)


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας