80527: Ποιοτικό Αποτύπωμα κτηνοτροφικών προϊόντων ΠΙΝ, ΟΠΣΑΑ 0030330900
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σκώττη Ευσταθία
Ποιοτικό Αποτύπωμα κτηνοτροφικών προϊόντων ΠΙΝ, ΟΠΣΑΑ 0030330900
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γενική Κατηγορία
Κωδικός Πρόσκλησης: 1η Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 1, Υπομέτρο 16.1-16.2 και 16.1-16.5
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Προϋπολογισμός: 5.000,00 €
Ακρωνύμιο: ΙΟΝΙΑΝ ΜΕΑΤing

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 1: Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας του Υπομέτρου 16.1- 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020 σύμφωνα με την ΥΑ 3886/11-05-20218 (ΦΕΚ1735/τ. Β'/17-05-2018), όπως ισχύει.

Σκοπός ήταν η οργάνωση ομάδων εργασίας και συναντήσεων για την ολοκλήρωση της σύνταξης και της υποβολής επιχειρησιακού σχεδίου στο πλαίσιο της Δράσης 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας