80526: Αναβάθμιση της ποιότητας του Ιονίου πανεπιστημίου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ Ι.Π. MIS 5129665
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουρουθανάσης Παναγιώτης
Αναβάθμιση της ποιότητας του Ιονίου πανεπιστημίου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ Ι.Π. MIS 5129665
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ124 «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους - Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ»
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 222.299,30 €
Ακρωνύμιο: ΜΟΔΙΠ ΙΠ

Αντικείμενο της Πράξης "Αναβάθμιση της ποιότητας του Ιονίου πανεπιστημίου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ Ι.Π." (Enhancing the effectiveness and efficiency of Ionian University quality operations through – supporting the Quality Assurance Unit of Ionian University) αποτέλεσε ο επανασχεδιασμός των εσωτερικών διαδικασιών ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της ΜΟΔΙΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου και την ενίσχυση της κουλτούρας ποιότητας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου συμπεριλαμβανομένων του διδακτικού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και της φοιτητικής κοινότητας. Το εν λόγω έργο όπως αναμένονταν ενίσχυσε περαιτέρω την κουλτούρα ποιότητας στο Ίδρυμα και βελτίωσε την ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μέσω: (α) της υϊοθέτησης σύγχρονων πρακτικών ποιότητας, (β) την αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης και συγκεκριμένα του ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη βελτίωση της διαδικασίας συλλογής των δεδομένων ποιότητας από τις εμπλεκόμενες ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος, (γ) τη βελτίωση/ αυτοματοποίηση της επικοινωνίας των πληροφοριακών συστημάτων φοιτητολογίου και διαχείρισης προσωπικού του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ και (δ) την επικαιροποίηση και τον εμπουτισμό του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος με στόχο την αναδιοργάνωση και τυποποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του Ιονίου Πανεπιστημίου για την ανάδειξη και διασφάλιση της ποιότητας στις ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας