80516: Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων MIS 5093098
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπάνου Χριστίνα
Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων MIS 5093098
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ143 «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» Α/Α ΟΠΣ: 4724
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 52.000,00 €

Αντικείμενο του Υποέργου Α/Α 1 «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιόνιου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 –2020 με κωδικό ΟΠΣ 5093098 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους αποτέλεσε η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της έκτακτης συγκυρίας (πανδημία COVID-19), με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων, η οποία παρήχθη από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σύμφωνα με το αρ. 33 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ 204 Α΄), βάση του οποίου και σε συνδυασμό με την αρ. 28727/Ζ1/11-03-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ1017/Β/16-03-2021) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατανεμήθηκαν συνολικά 28 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψήφιων διδακτόρων.

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω 24 υποτροφιών σε 7 τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιστορίας (4), Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (2), Πληροφορικής (2), Μουσικών Σπουδών (4), Τεχνών Ήχου και Εικόνας (6), Περιβάλλοντος (2), Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (4)).    


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας