80502: Ερευνητική δραστηριότητα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη μελέτη αναδίπλωσης πρωτεϊνών στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες MIS 5047144
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βλάμος Παναγιώτης
Ερευνητική δραστηριότητα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη μελέτη αναδίπλωσης πρωτεϊνών στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες MIS 5047144
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 111 «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» Α/Α ΟΠΣ: 3525
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 1.364.842,13 €
Ακρωνύμιο: FOLDIT

Το ερευνητικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη μελέτη αναδίπλωσης πρωτεινών στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες - FOLDIT" στόχευσε στη διερεύνηση των πολύπλοκων μηχανισμών που λειτουργούν πίσω από την λανθασμένη αναδίπλωση των πρωτεϊνών, έναν βασικό παράγοντα στην παθογένεση διαφόρων πολυπαραγοντικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των νευροεκφυλιστικών διαταραχών.

Αξιοποιώντας έναν υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ, όπως το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης-δυναμικής φασματοσκοπίας, και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHeLab), διεξήχθησαν στοχευμένα πειράματα σε βιοδείγματα για να διερευνηθεί και να κατανοηθεί βαθύτερα αυτήν η κρίσιμη για την υγεία βιολογική διαδικασία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο λειτουργίας του έργου πραγματοποιήθηκαν μελέτες ελέγχου μοτίβων πρωτεϊνικής αναδίπλωσης σε επιλεγμένες πρωτεΐνες-στόχους για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς το ρόλο της ελαττωματικής αναδίπλωσης και του σχηματισμού συσσωματωμάτων.  Η επιλογή των πρωτεϊνών έγινε βάσει κατάλληλων κριτηρίων (αμινοξική αλληλουχία, περιοχή φωσφορυλίωσης), ενώ για την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την ερμηνεία των δεδομένων εφαρμόστηκαν κατάλληλα λογισμικά επεξεργασίας.

Η πρωτοτυπία της μελέτης βασίστηκε στο γεγονός ότι αυτή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εξειδικευμένης πειραματικής μεθοδολογίας, όπως η μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων, η οποία δύναται να καταστήσει εφικτή την παρατήρηση χρονοεξαρτώμενης συσσωμάτωσης πρωτεϊνικών μορίων σε επαφή με δύο μοντέλα στερεών επιφανειών και την εξαγωγή επιμέρους κινητικών παραμέτρων. Το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου αποτελεί μία πλήρως αυτοματοποιημένη πειραματική διάταξη για τη διεξαγωγή δυναμικής φασματοσκοπίας, η οποία επιτρέπει την απεικόνιση και μελέτη της βραχύβιας αναδίπλωσης και αποδιάταξης μεμονωμένων βιολογικών μακρομορίων.

Η Πράξη υλοποιήθηκε με τρία (3) υποέργα:

Υποέργο 02: Ερευνητική δραστηριότητα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη μελέτη αναδίπλωσης πρωτεϊνών στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες (αυτεπιστασία, Π/Υ 942.963,13€, κωδ. ΕΛΚΕ 80502)

Υποέργα 01 και 03: Εξοπλισμός για τη μελέτη αναδίπλωσης πρωτεϊνών στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες (προμήθεια, Π/Υ 421.879,00€, κωδ. ΕΛΚΕ 80503)


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας