80501: Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα plus- Ιονίου Πανεπιστημίου (ENIRISST+) MIS 5047041
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κερμανίδου Κάτια - Λήδα
Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα plus- Ιονίου Πανεπιστημίου (ENIRISST+) MIS 5047041
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 111 «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» Α/Α ΟΠΣ: 3525
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 187.603,13 €
Ακρωνύμιο: ENIRISST+

Η πράξη EN.I.R.I.S.S.T+ αποτελεί την επέκταση της μοναδικής  εθνικής ερευνητικής υποδομής στους τομείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών στην Ελλάδα EN.I.R.I.S.S.T που ήδη υλοποιείται με περιορισμένους πόρους από 19 εταίρους που ανήκουν σε 11 Πανεπιστήμια και εθνικά ερευνητικά κέντρα της χώρας. Η οριζόντια επέκταση της εθνικής υποδομής EN.I.R.I.S.S.T στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πολυσχιδούς ευφυούς πλατφόρμας  με ερευνητικό αλλά και επιχειρηματικό προσανατολισμό. Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας συνδυάζουν  αναλύσεις και τεχνικές οπτικοποίησης και εξόρυξης δεδομένων, για την υποστήριξη βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος το οικονομικού κορμού   λιγότερο ευνοούμενων περιφερειών. Η EN.I.R.I.S.S.T+ έχει σχεδιαστεί υποστηρίζοντας τους στόχους της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Ιόνιων Νήσων ενώ ενισχύει με συγκεκριμένες υπηρεσίες τον συντονισμό δημόσιων υπηρεσιών και  τη λήψη των συναφών πολιτικών αποφάσεων στους τομείς στους οποίους εξειδικεύεται. Η EN.I.R.I.S.S.T+ μέσω των νέων υπηρεσιών που θα αναπτύξει στους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), των λιμένων, της ναυτιλίας και του τουρισμού θα παράσχει στους ερευνητές/ερευνήτριες και στους χρήστες της, πληροφορίες και εργαλεία σχετικά με: α) την αξιολόγηση λιμενικών υπηρεσιών, β) τη χρήση νέων τεχνολογιών σε logistics, εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές, γ) τη διασύνδεση (intermodality) και διαλειτουργικότητα μεταφορικών κόμβων (interoperability) και κύριων υποδομών πολιτισμού και τουρισμού και δ) ενός ηλεκτρονικού θησαυρού ναυτιλιακών εγγράφων. Η EN.I.R.I.S.S.T.+ θα προσφέρει επιπλέον δυνατότητες και υπηρεσίες στην ακαδημαϊκή κοινότητα, σε ερευνητές και ερευνήτριες, σε επαγγελματικούς συλλόγους, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, ανεξάρτητες αρχές, φορείς του δημοσίου και κυβερνήσεις, για την υποστήριξη πρωτότυπων ερευνών, επενδυτικών σχεδίων και πολιτικών. Επίσης,  θα ολοκληρώσει θεματικά και γεωγραφικά την ήδη υλοποιούμενη ερευνητική υποδομή, έναν πολυδιάστατο θεσμό οικονομικής και ερευνητικής ανάπτυξης για την Ελλάδα, συμμετέχοντας στην δημιουργία νέων και την ενίσχυση υπαρχόντων δικτύων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που θα εξασφαλίζουν τις ροές γνώσεων και πληροφοριών, συνδέοντάς τα με παγκόσμια δίκτυα με στόχο την προσέλκυση στην Ελλάδα ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής ειδίκευσης ενισχύοντας το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό  στον τομέα των μεταφορών, των logistics, των λιμένων, της ναυτιλίας, του τουρισμού και διασυνδέοντας το με δυναμικό στο χώρο της δημιουργίας  λογισμικού και με εκπροσώπους των διαφόρων κλάδων. Η εξειδίκευση στις προαναφερθείσες επιστημονικές περιοχές των τεσσάρων κύριων εταίρων, θα προωθήσει την περιφερειακή ερευνητική αριστεία και θα αναπτύξει ισχυρά εργαλεία για την υποστήριξη της βιώσιμης έξυπνης εξειδίκευσης μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται στο πλαίσιο των περιφερειακών στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Ιόνιων Νήσων.

Η Πράξη αρχικού προϋπολογισμού 3.026.747,25€ υλοποιήθηκε με τη συνδρομή των: Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου/ Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης/ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Επιστημονικής Έρευνας/ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου (Υποέργο 3).


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας