80475: Το Αρχείο του Κακουργιοδικείου Κέρκυρας: Καταγραφή, Αποτύπωση και μελέτη του φαινομένου της βίας και της απονομής δικαιοσύνης κατά την περίοδο του Ιονίου Κράτους (1815-1964) MIS 5050194
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρακάκης Εμμανουήλ
Το Αρχείο του Κακουργιοδικείου Κέρκυρας: Καταγραφή, Αποτύπωση και μελέτη του φαινομένου της βίας και της απονομής δικαιοσύνης κατά την περίοδο του Ιονίου Κράτους (1815-1964) MIS 5050194
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ103 "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’" Α/Α ΟΠΣ: 3784
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 41.541,50 €

Στο ερευνητικό έργο με τίτλο "Το Αρχείο του Κακουργιοδικείου Κέρκυρας: Καταγραφή, Αποτύπωση και μελέτη του φαινομένου της βίας και της απονομής δικαιοσύνης κατά την περίοδο του Ιονίου Κράτους (1815-1964)" (The Corfu Criminal Court Archive: Recording, Impressing and Studying the Phenomenon of Violence and Justice in the Ionian State (1815-1964)) συγκεντρώθηκε και μελετήθηκε το υλικό όλων των φακέλων και υποφακέλων του Κακουργιοδικείου Κέρκυρας με την ένδειξη (Processi Corte Criminale) που αφορούν στην περίοδο των ετών 1815-1864 Ιόνιο Κράτος. Επίσης ολοκληρώθηκε και η αποδελτίωση της Επίσημης Εφημερίδας του Ιονίου Κράτους (Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie), προκειμένου να τεκμηριωθεί το φαινόμενο της βίας και της απονομής δικαιοσύνης στο Ιόνιο Κράτος. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν  στο Moderna arhivistika Year 4 (2021), No. 1 και ανακοινώθηκαν στο International Scientific Conference on Technical and Field Related Problems of Traditional and Electronic Archiving (2021) υπό τον τίτλο "The Corfu Criminal Court Archive: Recording, Impressing and Studying the Phenomenon of Violence and Justice in the Ionian State (1815-1864)"


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας