80473: Η εξαίρεση εξόρυξης κειμένων και δεδομένων στην πνευματική ιδιοκτησία και τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες MIS5050521
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κανελλοπούλου - Μπότη Μαρία Καλλιόπη
Η εξαίρεση εξόρυξης κειμένων και δεδομένων στην πνευματική ιδιοκτησία και τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες MIS5050521
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ103 "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’" Α/Α ΟΠΣ: 3784
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 46.046,00 €
Ακρωνύμιο: CITADEL

Στο ερευνητικό έργο με τίτλο  "Η εξαίρεση εξόρυξης κειμένων και δεδομένων στην πνευματική ιδιοκτησία και τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες" (Copyright and the exception of text and data mining in academic libraries) πραγματοποιήθηκε αφενός επισκόπηση της βιβλιογραφίας, εθνικής και ξενόγλωσσης, όπως επίσης και ανάλυση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα βιβλιογραφικά δεδομένα και αφετέρου, ανάλυση των δεδομένων με βάση τις απαντήσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων με ειδικούς και εμπειρογνώμονες στην εξόρυξη κειμένων και δεδομένων, ήτοι νομικούς, βιβλιοθηκονόμους και ειδικούς της επιστήμης της πληροφορικής. Ο συνδυασμός των δεδομένων και η κριτική τους αποτίμηση κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με το πώς θα μπορούν να επωφεληθούν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ή/και οι χρήστες τους από την εν λόγω εξαίρεση με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στη χώρα. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώθηκαν στο άρθρο με τίτλο «Τhe Exception of Text and Data Mining from the Academic Libraries Standpoint» που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Open Journal of Social Sciences 2021, 9, 502-539 και στην ανακοίνωση με τίτλο «Exception of Text and Data Mining and Role of Academic Libraries» που παρουσιάστηκε στο ICIBL 2021-International Conference on Importance of Books and Libraries. Tέλος, δημιουργήθηκε και ένας ευσύνοπτος, συνταγμένος σε απλή και κατανοητή γλώσσα. οδηγός, ο οποίος απευθύνεται στις βιβλιοθήκες και σκοπός του οποίου είναι η διευκρίνιση της έννοιας της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων, της σχετικής εξαίρεσης, των ορίων της, καθώς και των προϋποθέσεων εφαρμογής της.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας