80471: Αξιολόγηση της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης: μια νέα ολοκληρωμένη, ανατομολειτουργική, μορφολογική και βιομηχανική προσέγγιση MIS 5047761
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έξαρχος Θεμιστοκλής
Αξιολόγηση της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης: μια νέα ολοκληρωμένη, ανατομολειτουργική, μορφολογική και βιομηχανική προσέγγιση MIS 5047761
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ103 "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’" Α/Α ΟΠΣ: 3784
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 41.541,47 €
Ακρωνύμιο: 3D ATHERO

Το ερευνητικό έργο με τίτλο «Αξιολόγηση της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης: μια νέα ολοκληρωμένη, ανατομό-λειτουργική, μορφολογική και βιομηχανική προσέγγιση» (Coronary atherosclerosis assessment: A new integrated approach based on anatomical, functional, morphological and biomechanical evaluation) αποτελεί μία πολυπαραγοντική μελέτη που γενικό στόχο είχε την εξαγωγή και το συσχετισμό αποτελεσμάτων από εικόνες CTCA-ICA με δεδομένα PET με σκοπό την εκτίμηση και διάγνωση της στεφανιαίας νόσου.
Οι αρχικοί στόχοι το προγράμματος περιλάμβαναν την μελέτη συσχέτισης της διατμητικής τάσης με τα μορφολογικά-ανατομικά χαρακτηριστικά της στεφανιαίας βλάβης και ικανότητα πρόβλεψης παθολογικών τιμών αιμάτωσης στο PET καθώς και τον συνδυασμό αιμοδυναμικών παραγόντων (smartFFR+Endothelial shear stress) και μορφολογικών χαρακτηριστικών της στένωσης (σοβαρότητα στένωσης).
Για να μελετηθούν τα παραπάνω, αναπτύχθηκε μεθοδολογία στην οποία εξετάστηκε η σχέση της διατμητικής τάσης (ESS) και του μη επεμβατικού δείκτη αιμάτωσης υπολογισμένου από εικόνες αξονικής τομογραφίας (smartFFR) με πληροφορίες προερχόμενες από το PET-MPI όπως το stress MBF και το stress MFR χρησιμοποιώντας παράλληλα διαφορετικούς τύπους προσομοίωσης (steady state vs. transient). Τα αποτελέσματα έγιναν αποδεκτά στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Γενετική, Γηριατρική και την Έρευνα νευροεκφυλιστικών νόσων (Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research “GeNeDis 2020″).
Στην συνέχεια εξετάστηκε ο συνδυασμός των αιμοδυναμικών παραγόντων (smartFFR+ESS), ο υπολογισμός τους με διαφορετικές τεχνικές βασιζόμενες σε εξισώσεις μηχανικής ρευστών και την ουσιαστική σχέση τους με την μέτρηση της παθολογικής και φυσιολογικής ροής, μετρημένης με Positron emission Tomography. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης έγιναν δεκτά στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό, «Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics» με τίτλο «Coronary Atherosclerosis Assessment: A New Anatomical, Functional, Morphological and Bio-mechanical Approach» και ανέδειξαν ότι το ESS και το smartFFR παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στις τιμές της αιμάτωσης του μυοκαρδίου, ανάμεσα σε παθολογικά και φυσιολογικά αγγεία καθώς και ένα πιθανό κατώφλι για τον διαχωρισμό τους. Επίσης ερευνήθηκε και η υπόθεση του υπολογισμού του ESS και smartFFR σε διαφορετικά σημεία του αγγείου το οποίο παρουσίασε την σημασία του ορισμού της βλάβης και πώς αυτή επιδρά στους αιμοδυναμικούς παράγοντες.

 


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας