80463: Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στον τομέα της γεωργίας και της βιοποικιλότητας και Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου MIS 5041640
ITALY
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Αντιμετώπιση των κοινών πιέσεων στον τομέα της γεωργίας και της βιοποικιλότητας και Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου MIS 5041640
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Επιτροπής Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου για την Πράξη «Addressing joint Agro- and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development-BEST»
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 189.021,61 €
Ακρωνύμιο: BEST

Στόχος του έργου "Addressing joint Agro-and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development" με ακρωνύμιο BEST είναι η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, των φυσικών, αγροτικών και παράκτιων οικοτόπων στις συμμετέχουσες Περιφέρειες, η συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερομένων φορέων σε διασυνοριακές δραστηριότητες και κοινοτικές πιλοτικές δράσεις μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη δημιουργία νέων πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών, που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Φορείς δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, επαγγελματικοί φορείς, αγρότες και αλιείς, περιβαλλοντολόγοι, πάρκα, μικρομεσαίες τουριστικές υπηρεσίες (ΜΜΕ), αλλά και πολίτες των περιοχών παρέμβασης μέσω των καθημερινών επιλογών τους καλούνται να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη που βασίζεται στον σεβασμό και τη φροντίδα για τη βιοποικιλότητα. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Το εταιρικό σχήμα συμπληρώνουν η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Απουλίας -Τμήμα Περιβάλλοντος, Τοπίου και Αστικής Ποιότητας.

Το έργο BEST αναμένεται να συμβάλει στην ενισχυμένη κοινή διαχείριση, διακυβέρνηση και βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα και την Ιταλία. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών μέσω της κατάρτισης κοινών σχεδίων δράσεις και εργαλείων λήψης αποφάσεων, η καταγραφή χαρτογράφηση και παρακολούθηση των πλούσιων γενετικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής, καθώς και η εγκατάσταση και χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογικών μέσων για την παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων και απειλών που δέχονται τα αγροτικά και υδατικά οικοσυστήματα. Επιπλέον, το έργο αναμένεται μέσω στοχευμένων δράσεων να συμβάλει στην προώθηση βιώσιμων τουριστικών μοντέλων με έμφαση στα ψηφιακά δίκτυα διαδρομών βιοποικιλότητας και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Το έργο υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Φορέων: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφέρεια Απουλίας -Τμήμα Περιβάλλοντος, Τοπίου και Αστικής Ποιότητας.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετείχε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Επιτροπής Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας