80458: ΠΜΣ Ιστορική Δημογραφία
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανωγιάτης - Pele Δημήτριος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα ΠΜΣ
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας

Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης−Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με νέο τίτλο  «Ιστορική Δημογραφία»,  ως διατμηματικό με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 159875/B7/06-10-2014 (ΦΕΚ2733/14-10-2014, τ.Β') Υ.Α. (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 80255). Το Τμήμα επανιδρύει και λειτουργεί το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιστορική Δημογραφία» σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της
Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2283/26-06-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 5821/27.11.2019, τ. Β’) (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 80458).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) «Ιστορική Δημογραφία», έχει ως αντικείμενο την υψηλή εξειδίκευση κοινωνικών επιστημόνων σε ζητήματα ουσιώδη που σχετίζονται με το παγκόσμιο πρόβλημα της  αύξησης του πληθυσμού του πλανήτη σε 8 δις ανθρώπους. Του ερωτήματος πόσοι θα είμαστε αύριο προηγούνται ερωτήματα για το πώς εκτιμήθηκε και εκτιμάται το πληθυσμιακό δυναμικό, πώς οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις οδήγησαν σε αυτό τον αριθμό ανθρώπων, οποία η σχέση λ.χ. των οικονομικών, θεσμικών, δικαιικών, ανθρωπολογικών, νοσολογικών και οικολογικών συντελεστών με τον πολιτισμικό συντελεστή «γονιμικές» συμπεριφορές στο εκάστοτε οικιστικό πλέγμα κ.λπ. Οι κρίσεις στις κοινωνικές και οικονομικές δομές κυριαρχούν στο νέο επιστημονικό πεδίο της Ιστορικής Δημογραφίας και οι ιστορικοί δημογράφοι εντάσσονται και συμβάλλουν στο γενικότερο προβληματισμό για τις κυκλικές διακυμάνσεις της παγκόσμιας οικονομίας και τις μακροχρόνιες κινήσεις των πληθυσμών. Πρωταρχικό πρόβλημα συνιστούν οι τρόποι συλλογής των δεδομένων και οι τεχνικές εκτίμησης του πληθυσμού, που μεταβάλλονται ανάλογα με τη συγκρότηση του σύγχρονου κράτους και διαφοροποιούνται στα στάδια ανάπτυξης του. Η έρευνα και η διδασκαλία της Ι.Δ. έχουν σκοπό τη μύηση και την εμβάθυνση στη διασταύρωση δημογραφικών πληροφοριών που αφορούν ιδιαιτερότητες ή κανονικότητες των πληθυσμών και πραγματοποιούνται κατά τρόπον, ώστε να δίνονται συνδυασμένες απαντήσεις στο μεγαλύτερο δυνατό χρονικό και γεωγραφικό ορίζοντα μεταξύ διαφό-
ρων κοινωνικών καταστάσεων.

Σκοπός του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση ατόμων ικανών να:
• απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα μακροχρόνιας ανάλυσης του παγκόσμιου ισοζυγίου του πληθυσμού,
• συλλαμβάνουν τις πολλαπλές ερμηνείες σχετικά με την εθελούσια μετανάστευση και την αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών, όπως είναι οι μεταβλητές υπολογισμού κόστους και ωφελειών (αποκλίσεις των παρατηρούμενων και προσδοκώμενων εισοδημάτων στο ποσοστό ανεργίας, στο κόστος της μετανάστευσης ως και στις προϋποθέσεις μείωσής της), η λήψη συλλογικών αποφάσεων για τη μετανάστευση σε συνθήκες αβεβαιότητας και ατελειών των αγορών, η σύνδεση της αγοράς και της εργασίας, το μεγάλο εύρος των κοινωνικο ιστορικών συντελεστών κ.λπ. και
• διερευνούν και να κατανοούν ζητήματα πολιτισμικών συντελεστών σχετικών με τις «γονιμικές» συμπεριφορές υπό την επιρροή της βελτίωσης των συνθηκών υγείας, της ανόδου του εκπαιδευτικού επιπέδου, της διεύρυνσης του οικογενειακού προγραμματισμού και της μεταβολής των κοινωνικών αξιών, με τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση των γενεών, με την οργάνωση του οικονομικού και κοινωνικού βίου κ.λπ.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας