80438: Δράσεις Συστημικού χαρακτήρα, Πρότυπο ISO9001 και ΕΛΟΤ1429 MIS 5045475
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλώρος Ανδρέας
Δράσεις Συστημικού χαρακτήρα, Πρότυπο ISO9001 και ΕΛΟΤ1429 MIS 5045475
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΒ06 «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» Α/Α ΟΠΣ: 2365
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 8.556,00 €

Αντικείμενο του Υποέργου Α/Α 2 «Δράσεις Συστημικού χαρακτήρα, Πρότυπο ISO9001 και ΕΛΟΤ1429», της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 –2020 με κωδικό ΟΠΣ 5045475 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους αποτέλεσε η προμήθεια υπηρεσιών «α) μοντελοποίησης και τυποποίησης λειτουργικών διαδικασιών ΕΛΚΕ Ι.Π. και β) μελέτης, εγκατάστασης και εφαρμογής του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1429:2008 στον ΕΛΚΕ ΙΠ»,

Το Υποέργο υλοποιήθηκε με προμήθεια σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Η Πράξη "Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ" στόχευσε να συμβάλει στην ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου για την αποτελεσματική εφαρμογή του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ της περιόδου 2014-2020. Η Πράξη συνεισέφερε στην τεχνική υποστήριξη του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου για την κάλυψη των αναγκών αναβάθμισης των συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης καθώς και τις ανάγκες πρόσθετης τεχνικής συνδρομής που προέκυψαν για την υποστήριξη της υλοποίησης, της διαχείρισης και της παρακολούθησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας